4.1 Naturverdier

Større, viktige naturområder er Nidelvkorridoren, Høgskoleparkene, Høgskoledalen, Sykehusparken og Tilfredshet kirkegård. Hagene i villaområdene (se siden Bybildet) på Kalvskinnet, Øya, Elgeseter og Lerkendal har også viktig naturverdi.

Trondheim kommunes mål for Bycampus:

  • Naturverdier skal utvikles som en attraktivitet i mest mulig sammenhengende grønne rom.

Alleen i Høgskoleveien er fredet kulturminne av nasjonal verdi, mens naturverdien her er av regional verdi. Alleen er en stor dobbelt alle med store platan- og spisslønnetrær.

Kirkegården og området utenfor denne, ned mot Nidelva, er klassifisert med nasjonal og regional verdi.

De ubebygde skråningene rundt Gløshaugen er klassifisert som naturområde med svært viktig lokal eller viktig lokal verdi. Det er gressbevokste parker med bjørk, lønn, poppel, hegg og gran. Sørskråningene har et mer utpreget naturpreg.

Pr september 2016 er det ikke registrert kritisk eller sterkt truede arter innenfor områder som er aktuelle for utbygging. Det er gjort noen fugleobservasjoner av sårbar art, blant annet trost i Høgskoleparken, spurvehauk og bokfink på Gløshaugen.

NTNU har foretatt en treregistrering for sitt forvaltningsområde.

De grønne forbindelsene mellom grøntarealene rundt Gløshaugen og Nidelvkorridoren er viktige for det biologiske mangfoldet, særlig dyrelivet.

Kilder:

Se også: