3 Mobilitet

Mobilitet handler om ulike former for forflytning av mennesker og varer, og ser sammenhengene i ulike forflytningmønstre.

Hovedinnfartsåren fra sør, Elgeseter gate, deler bycampus i en vestre og østre del. Gaten har stor trafikk, særlig i rushtiden og er hovedåre for kollektivtransporten i Trondheim. Parallellgatene Klæbuveien og Udbyes gate er hovedårer for sykkel og gangtransport til sentrum.

Bycampus har svært god tilgjengelighet med bil og rikelig med parkeringsplasser for ansatte. Alle tre planlagte superbusslinjene vil gå gjennom området. Forøvrig er det et finmasket gangnett og gode koblinger til byens sykkelnett.

Til høyre er det fire filmer som viser noen viktige trafikkområder: Studentersamfundet og krysset mellom Abels gate og Elgeseter gate vil få stasjoner for superbuss. Klæbuveien som er en viktig rute for gående og syklende. Utenfor Handelshøyskolen og dagligvarebutikken er det spesielt mange trafikanter. Høgskoleparken som er raskeste vei til Gløshaugen for mange studenter og ansatte.