1 Overordnede planretningslinjer

Byliv

Styrke muligheter for byliv ved å etablere et mangfold av byrom og koble sammen forbindelser.


Historiske verdier

Ivareta kulturminner og kulturmiljø som ressurs og attraktivitet, og fremheve dem i byrommet som identitetsmarkører og historiefortellere. Historiske bygg og anlegg skal ha nødvendig siktrom rundt seg. Nye byrom bør ha god sikt til omgivende landskap og til viktige landemerker som Nidarosdomen.


Helse, sikkerhet og trygghet

Ivareta sikkerhet og trygghet for befolkningen med særlig vekt på barns interesser, fotgjengere og syklister. Fremme helse ved å legge til rette for rekreasjon.


Myke trafikanter

Sikre tilgjengelighet og fremkommelighet for myke trafikanter


Gjennomføring

Regulering av tiltak i offentlige rom skal som hovedregel skje ved at tiltakene, eller deler av dem, tas med i tilgrensende reguleringsplaner for utbygging, gis en utforming som er i samsvar med VPOR.

Bycampus skal til enhver tid, også under utbyggingsfasen, fremstå som en levende, trygg og sikker bydel.