1 Overordnede planretningslinjer

Overordnede planretningslinjer

  • Styrke muligheter for byliv ved å etablere et mangfold av byrom og koble sammen forbindelser til sammenhengende nett.


  • Ivareta kulturminner og kulturmiljø som ressurs og attraktivitet, og fremheve dem i byrommet som identitetsmarkører og historiefortellere. Historiske bygg og anlegg skal ha nødvendig siktrom rundt seg. Nye byrom bør ha god sikt til omgivende landskap og til viktige landemerker som Nidarosdomen.


  • Ivareta sikkerhet og trygghet for befolkningen med særlig vekt på barns interesser, fotgjengere og syklister. Fremme helse ved å legge til rette for rekreasjon.


  • Sikre tilgjengelighet og god fremkommelighet for alle, særlig skal framkommeligheten for gange og sykkel ivaretas


Kvalitet, standard og arealbehov

Forbindelser skal opparbeides etter gjeldende retningslinjer og kvalitetsstandarder for respektive vegeiere. Infrastrukturens arealbehov skal bestemmes etter fremtidig trafikkmengde. Ved mangel av areal skal behovet for gange og sykkel prioriteres. Byplankontoret vil utarbeide notat Utforming av areal for gående i Bycampus Elgeseter som skal legges til grunn som metode for vurderinger av kapasitet og arealbehov som gjennomføres ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Det skal sees i sammenheng med oppdaterte trafikkanalyser og kan gi grunnlag for vurdering av rekkefølgetiltak i planene.

Plassrom, parker og grøntanlegg skal opparbeides med kvalitet og den standard som er nødvendig som følge av forventet bruk og viktighet i byromsnettverket. Metodikk og grad av kvalitet i opparbeidelse for de enkelte byrom skal angis i notat Kvalitet i offentlige rom og forbindelser i Bycampus Elgeseter som Byplankontoret skal utarbeide. Notatet skal følge VPOR og angir eksempler fra Trondheim på grad av kvalitet.
Gjennomføring

Regulering av tiltak i offentlige rom skal som hovedregel skje ved at tiltakene, eller deler av dem, tas med i tilgrensende reguleringsplaner for utbygging og gis en utforming som er i samsvar med planretningslinjene.

Bycampus Elgeseter skal til enhver tid, også under utbyggingsfasen, fremstå som en levende, trygg og sikker bydel. Midlertidige anlegg og utbyggingsfaser kan begrense tilgang på byrom eller viktige forbindelser. Det bør i videre planprosesser kreves at det utarbeides egne planer for anlegget med avbøtende tiltak.