4 Natur

Naturen i byen har en egenverdi som biologisk mangfold, en opplevelsesverdi og også en ukjent potensiell verdi for framtiden. Naturverdiene bevares og foredles gjennom forvaltning eller vern.

Flomfare og skredfare er naturgitte forhold som må håndteres i utbyggingssituasjoner.

Bildene er fra vestdelen av Høgskoleparken. Foto: 2 og 3: Elisabeth Oldervik Dybdahl.