4 Kjøreforbindelser

    • Det skal ikke være gjennomgangstrafikk med bil i søndre del av Høgskoleveien og i Øvre Allé. Dette innebærer stengning ved X i temakart.
    • Elgeseter gate er hovedåre for kollektivtransport og gjennomgangstrafikk med bil. Klæbuveien og Udbyes gate har funksjon som lokalgate uten gjennomgangstrafikk for bil.
    • Bygninger med krav til universell utforming skal ha parkeringsplasser for forflytningshemmede nær hovedinngang.
    • Alle hovedinnganger skal ha kjøreatkomst. Det skal være god tilgjengelighet for nødetater.
    • I større utbyggingsområder og reguleringsplaner bør det tilrettelegges for sentral varelevering og renovasjonsordninger. Reguleringsplaner bør vise til en slik plan eller en strategi for varelevering. Dette skal sikres i planprogram innenfor VPOR-området