3.2 Sykkel

Utvikling av sykkelnettet i Bycampus er prioritert, men det er likevel en del problempunkter.

Innhold:

Trondheim kommunes mål for Bycampus:

  • Fremkommelighet for gående og syklende skal prioriteres i bycampus.
  • Det skal sikres effektive gang- og sykkelforbindelser mellom viktige målpunkt til og i bycampus, i mest mulig direkte, attraktive, tette og trygge nett der det er lett å orientere seg og som er mest mulig tilrettelagt for alle.
  • Flest mulig skal gå og sykle til og i bycampus i frisk luft og grønne, trygge omgivelser.

Hovedsykkelnett

Det øverste kartet til høyre viser raskeste rute fra hjemsted til dagens studiesteder i bycampus. Det er tatt utgangspunkt i dagens sykkelandel. De tynneste blå strekene er 100 daglige sykkelturer, de tykkeste blå strekene er 3650 daglige sykkelturer.

Kartet under til høyre viser Miljøpakkens utbyggingsplan for sykkeltiltak i bycampus. Røde forbindelser er ferdig utbygd, grønn forbindelse skal stå ferdig i 2018 og blå forbindelser skal utbedres senere.

Noen av dagens problempunkter

Klostergata øst

Klostergata er en hovedsykkelrute, og er planlagt utbedret, men gaterommet er for smalt til å kunne etablere eget sykkelfelt. Det skal også etableres bussholdeplass for superbuss.

Krysset ved Studentersamfundet

Krysset foran Studentersamfundet oppleves i dag lite lesbart for syklister, og skaper mange situasjoner hvor ulike trafikantgrupper kommer i konflikt. Sykkelfeltet fra sykehuset opphører, men fortsetter igjen på Elgeseter bro. Det må forutsettes at dette blir et tema i planen for ny Elgeseter gate

Gløshaugen sør

Koblingen mellom Gløshaugen og Valgrinda er i dag lite oversiktlig og heller ikke intuitiv. Kartet over som viser potensialer viser at denne ruta vil være raskeste rute for mange som skal til Gløshaugen.

Rundkjøringen i Olav Kyrres gate

Mange føler seg utrygge i denne rundkjøringen som ligger i hovedsykkelnettet. Her er det flere felt og armer inn i rundkjøringen som kan gjøre den uoversiktlig.