7 Overvannshåndtering

  • Flomveier skal holdes åpne.
  • Overvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området. Der grunnforhold ikke er egnet for infiltrasjon av overvann vil naturlig vannbalanse kunne fremmes ved bruk av vegetasjon. Tilsig av overvann til veganlegg bør begrenses. Overflatevannshåndtering bør helst planlegges som åpne anlegg slik at den bidrar til opplevelseskvaliteter i utemiljøet.
  • Nødvendig utløp av overvann til Nidelva skal være tilstrekkelig sikret før det kan tillates utbygging. Som et generelt prinsipp skal overvann fra veganlegg med stor trafikkbelastning renses.