2.4 Rekreasjon og idrett

Høgskoleparken og Elgeseter park blir mye brukt til rekreasjon av beboere, studenter og barnehager. Mange bruker parken til fysisk aktivitet, som å gå på line, spille ballspill, trene og ake. Andre soler seg og på varme kvelder brukes parken blant annet til grilling. Ulike områder i bycampus har ulik anvendelighet med hensyn til topografi og andre faktorer.

Finalebanen er også et populært område for fysisk aktivitet. Her er det godt tilrettelagt for trening med apparater, volleyballbane og fotballbane. Høgskoledalen blir først og fremst brukt til organisert aktivitet i regi av NTNUI.

Sykehusparken og tildels Tilfredshet kirkegård er rolige, grønne områder som blir brukt som turområde av lokale beboere, men disse oppleves som mindre tilgjengelige av byens befolkning.

Trondheim kommunes mål for bycampus

  • Det skal stimuleres til økt idretts- og rekreasjonsaktivitet.
  • Barns lekeareal skal ivaretas.

Dagens bruk

Finalebanen:

Finalebanen ligger sør-øst på St. Olavs hospital. Området består av en liten kunstgressbane, en ballbinge, basketballbane, turnstativer, lekestativer og varierte arealer med ulikt underlag. Det er tilrettelagt for mange forskjellige aktiviteter, men også rolige områder for å sitte på benk eller på gressplen.

Parkområdene:

Elgeseter park og Høgskoleparken er parkområder med gressplen, store og små trær og variert terreng. Områdene er hyppig brukt av studenter til grilling og sosialt samvær i fadderukene og eksamensperioden til sommeren, og av lokalbefolkningen resten av året. Parken blir også brukt til aktiviteter som frisbee, slakk line, fekting, aking og leking. Alle områdene av parken som ble undersøkt i byromsundersøkelsen "Folk i byen" var områder hvor folk likte omgivelsene godt. Høgskoleparken var det området hvor det var flest barn som lekte på registreringsdagen. De intervjuede i Høgskoleparken etterlyser sitteplasser, grillplasser og belysning.

På helningskartet nederst på denne siden kan en se at parkområdene varierer i helningsgrad og hvilken retning de henvender seg. Elgeseter park er det eneste store flate parkområdet i bycampus som egner seg til aktiviteter. Nordre del av Høgskoleparken har svak helning nordover, noe som gir sen kveldssol på sommeren. Søndre del av Høgskoleparken har bedre solforhold resten av året, og har også variasjon helning. Det er slak helning fra bebyggelsen i vest, flate områder halvveis opp i bakken og relativt bratt på toppen. Området rundt Døvekirken har en skålform som gir en god oversikt over området. Bakken opp fra Magnus den Godes gate mot Gløshaugen er bratt og dekket av skog. Det samme gjelder bakken sør-vest for Realfagbygget.

Sit idrett og Idrettsbygget Gløshaugen:

Idrettsbygget på Gløshaugen er ett av fem idrettsbygg som disponeres av Sit (Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund). De andre ligger på Dragvoll, Moholt, Portalen (Solsiden) og på Rotvoll. Det er planlagt arealer til idrett i nytt bygg for Helse og sosial i Elgeseter gate 10.

Les mer: sit.no/trening

NTNUI og Høgskoledalen

NTNUI er en idrettsforeningen for studenter ved NTNU. Foreningen har 12.000 medlemmer innen 50 ulike aktiviteter. NTNUI disponerer en kunstgressbane og sandvolleyballbaner i Høgskoledalen (også kjent som Dødens dal).

Les mer: ntnui.no

Fotballbanen i Høgskoledalen brukes til mange ulike idretter, blant annet Lacrosse.

Helningskart: Lyse områder er flate, røde områder er bratte.