Mål og visjoner

Trondheim kommunes mål for utbygging av bycampus er forankret i gjeldende visjoner for bycampus og er en lokal tilpasning av statlige planretningslinjer, kommuneplanens samfunnsdel, prinsippene i kommuneplanens arealdel, bymiljøavtalen, kulturarenaplanen, plan for idrett og friluftsliv og innspill fra studentene.

Innhold:

Om målene

På bakgrunn av regjeringens beslutning om samlokalisering, og vedtak i styret i NTNU om lokaliseringsretning og utbyggingsprinsipper for samlokalisert campus har NTNU satt i gang et arbeid med en campusplan.

For å støtte opp om NTNUs planarbeid har Trondheim kommune satt i gang et parallelt planarbeid for bycampus, i første omgang utarbeidet en målstruktur og stedsanalyse.

Målformuleringene er forankret i Masterplanen for bycampus og er lokal tilpasning av statlige planretningslinjer, kommuneplanens samfunnsdel, prinsippene i kommuneplanens arealdel og bymiljøavtalen.

Målene består av premisser og mål for relevante tema. Premiss forstås som et sterkt mål som i utgangspunktet skal oppfylles. Det er også foreslått en viss prioritering fordi det er hensiktsmessig at alle parter på et tidlig tidspunkt i planprosessen får oversikt over både kritiske faktorer for ulike lokaliseringsalternativ og eventuelle målkonflikter.

De ulike premissene og målene er underordnet fire hovedmål:

 • Et attraktivt og levende bycampus
 • Bærekraftig bymiljø
 • Sosial bærekraft og folkehelse
 • Samarbeid

Stedsanalysen bygger på temaene i de tre første hovedmålene.

Det er formulert følgende mål om samarbeid:

 • Det er et mål med tett samarbeid basert på åpenhet, kunnskapsdeling og dialog med alle aktører i alle faser av plan- og utbyggingsprosjekter og i andre prosjekt som er relevante for utviklingen av bycampus.
 • Det er et mål å ha med studentperspektivet i arbeidet med planer og prosjekter.
 • Det er et mål at myndighetskrav avklares tidlig.
160614 TK_Måldokument_Bycampus_vedtatt_fs.pdf

Målforslaget er drøftet med de fleste aktuelle aktører som har kommet med innspill. På grunn av tidspress har det ikke vært noen offentlig høring. Måldokumentet fikk tilslutning i Trondheim formannskap våren 2016.

Visjoner for Trondheim bycampus

Visjon fra Masterplan for bycampus:

Trondheim skal videreutvikles som en attraktiv, kreativ og ledende kunnskapsby, nasjonalt

og internasjonalt. Utviklingen skal bygge på tre verdier:

 • Framtidsrettet kunnskapsutvikling og næringsutvikling
 • Miljøvennlig byutvikling
 • Sosial bærekraft

Les mer: Masterplan for bycampus

Utdrag av visjon for Nordens beste studieby

 • Trondheim skal også være Nordens mest attraktive og levende bycampus og fremstå som Nordens beste studieby.

Les mer: Samarbeidsavtale for Nordens beste studieby

Forslag til NTNUs visjon for framtidig bycampus

 • NTNU skal ha en moderne forskningsinfrastruktur og et lærings- og arbeidsmiljø som tiltrekker seg de dyktigste studentene og medarbeiderne. Trondheim skal være kjent som Nordens beste studieby.

Les mer: NTNU 2060 Visjoner for campusutvikling