3 Sykkelforbindelser

  • Sykkelforbindelser skal planlegges for å gi kort og tydelig vei til viktige målpunkt og bør korrespondere med byens øvrige sykkelnett.
  • Forbindelser med gjennomgående sykkeltrafikk skal utformes enten som sykkelveg med fortau eller med sykkelfelt i gate. Sykkelfelt i gate med biltrafikk kan erstattes med rød sykkelboksmarkering dersom farten er lav ( lavere enn 30 km/t) og den fremtidige bilmengden ikke vil overstige 200 kjt/ time i den mest trafikkerte timen.
  • Ved sykkelforbindelser som krysser gangforbindelser, der gangtrafikken er større enn 300 gange per time, skal gangtrafikken prioriteres. Krysningspunktene skal ha god trafikksikkerhet.
  • Sykkelfelt bør være minimum 1,7 meter bredde ved 30 km/t, og Sykkelveg med fortau bør utformes med minimum 3+2,5 meter bredde. Bredden kan økes der det er et stort antall syklende og gående.
  • Sykkelforbindelser skal være belyst.
  • Sykkelparkering for eksterne besøkende til besøksintensiv virksomhet bør primært løses i nærhet til hovedinngang. For øvrig bør sykkelparkering legges i anlegg nær hovedinnfartsårer. Sykkelparkering for ansatte og studenter bør plasseres under tak, i størst mulig grad integreres i bebyggelse eller under bakkeplan og i tilknytning til garderobeanlegg. Der det periodevis er behov for stor kapasitet kan deler av sykkelparkeringsløsning integreres i bymøbler som ellers kan gi oppholdskvaliteter. Det skal planlegges for god arealbruk.

kart over viktige sykkelforbindelser i Bycampus Elgeseter