3 Sykkelforbindelser

    • Sykkelforbindelser skal planlegges for å gi kort og tydelig vei til viktige målpunkt og bør korrespondere med byens øvrige sykkelnett.
    • Forbindelser med gjennomgående sykkeltrafikk skal utformes enten som sykkelveg med fortau eller med sykkelfelt i gate. Sykkelfelt i gate med biltrafikk kan erstattes med rød sykkelboksmarkering dersom farten er lav => 30 km/t og den fremtidige bilmengden ikke vil overstige 2000 ÅDT.
    • Sykkelfelt bør være minimum 1,7 meter bredde ved 30 km/t, og Sykkelveg med fortau bør utformes med minimum 3+2,5 meter bredde, bredere der det er et stort antall syklende og gående.
    • Sykkelforbindelser skal være belyst.
    • Sykkelparkering for eksterne besøkende til besøksintensiv virksomhet bør primært løses i nærhet til hovedinngang. For øvrig bør sykkelparkering legges i anlegg nær hovedinnfartsårer. Sykkelparkering for ansatte og studenter bør plasseres under tak, i størst mulig grad integreres i bebyggelse og i tilknytning til garderobeanlegg.