2.1 Kulturliv

De nordre delene av bycampus har et rikt kulturliv, med museer, kirker, teater og kafeer. I sør mot Elgeseter dominerer studentkulturen mer, her er det færre kafeer. I sør finnes Lerkendal fotballstadion.

Innhold:

Trondheim kommunes mål for Bycampus:

  • Det skal stimuleres til økt kulturaktivitet.
  • Det er et mål å bidra til å realisere areal for innovasjon, formidling, relatert næringsvirksomhet samt arealer for studentfrivillighet og kultur.
  • Det er et mål å utvikle et levende, byintegrert bycampus, der bysamfunnet og campus er i et gjensidig samspill til beste for begge parter. De fysiske og kulturelle forutsetningene for en levende bymessighet skal styrkes på bydelsnivå, i byrommene og i bygninger med en:
    • tett romlig og strukturell sammenheng
    • funksjonsblanding
    • et mangfold av attraktive, uformelle møteplasser og arenaer som er lett tilgjengelige og åpne for alle og som kan utvikle en delingskultur.

Kulturliv

Hovedvekten av kulturlivet i Trondheim foregår i Midtbyen. Kulturaktivitet i Bycampus utenom Kalvskinnet er gjerne relatert til idrett eller studentvirksomhet. På Kalvskinnet finnes mange kulturinstitusjoner, deriblant Trøndelag teater, Byscenen, NTNU vitenskapsmuseet, Prinsen kinosenter, flere kirker og andre museer og kafeer med kulturarrangementer.

Studentliv

Studentersamfundet

Studentersamfundet har et bredt spekter av arrangementer som spenner fra konserter, teaterforestillinger, debattmøter, filmvisninger, danseshow, fotballvisninger, klesmarked, ølsmaking og mye annet. Arrangementene på Samfundet følger studiekalenderen. Studentersamfundet driftes av studenter som jobber frivillig ved siden av studiene.

Linjeforeninger

Det finnes mange små og store linjeforeninger som står for arrangementer i Bycampus. Det er nesten 80 linjeforeninger tilknyttet NTNU som arbeider for sosiale, kulturelle og faglige arrangementer for studentene. Mange av linjeforeningene har egne kontorer på universitetet. Noen linjeforeninger har kjellere på Moholt studentby som de bruker til sosiale arrangementer. Linjeforeningene står for mange ulike typer aktiviteter, blant annet arrangerer de fadderuker for nye studenter, sosiale arrangementer og fester. Mange linjeforeninger har aviser, kor, turgrupper, idrettslag, band, revyer og bedriftspresentasjoner. Aktivitetene til linjeforeningene kan foregå ulike steder i byen, avhengig av type arrangement. Møterommene og lokalene til NTNU blir mye brukt.

Linjeforeninger i Bycampus og på Dragvoll:

Kalvskinnet

Gløshaugen, Øya og Tyholt

Dragvoll

12

32

34

UKA og ISFIT

UKA og ISFIT (den internasjonale studentfestivalen i Trondheim) er to festivaler som arrangeres annet hvert år av studenter.

UKA er en kulturfestival som går over tre uker i oktober. UKA har en stor andel av arrangementene på Studentersamfundet og i Dødens dal. UKA har også arrangert mindre arrangementer i andre lokaler, for eksempel hadde de nattforestilling i Elgeseter gate 8.

ISFIT er verdens største studentfestival og har fokus på diskusjoner og dialoger om festivalens hovedtema. I 2017 er tema for festivalen diskriminering. ISFIT har arrangementer og workshopper for de mange internasjonale studentene som har meldt seg på festivalen. I tillegg arrangerer de debatter, konserter og aktiviteter for de som studerer i Trondheim. Arrangementene foregår på hovedsakelig på Studentersamfundet og campus, men de har også arrangementer i andre lokaler rundt i byen.

Walk of Peace i Jomfrugata hedrer vinnerne av Studentes fredspris som deles ut under ISFIT.