3.3 Kollektiv

Bycampus ligger innenfor ”kollektivbuen”, har svært god kollektivdekning i dag og vil om få år få et betydelig forbedret tilbud. Med satsingen på superbuss skal både fremkommeligheten, frekvensen, kapasiteten og komforten bli bedre, men det må forventes av gangavstanden til holdeplassene kan bli noe lenger. Det krever god, direkte og attraktive gangforbindelser til holdeplasser. Det blir også satset på jernbanen i området, med et forbedret tilbud.

Innhold:

Trondheim kommunes mål for utbygging av bycampus

  • Det er et premiss at personbiltrafikken på hovedvegnettet og i boliggater ikke skal øke. Persontrafikk skal i størst mulig grad skje som gange, sykling og kollektivreise.
  • Fremkommelighet for kollektivtrafikken skal tilfredsstille vedtatte mål.
  • Utbygging skal bygge opp under et effektivt kollektivsystem med nærhet mellom nye virksomheter og kollektivholdeplasser.

Kollektivlinjer

Kollektivsystemet i Trondheim er i endring og det berører Bycampus. Tilbudet vil kunne bli betydelig forbedret.

Superbuss

Gjennom Bycampus vil det om noen år gå tre superbusslinjer, linje 1 Heimdal – Ranheim i Elgeseter gate, linje 2 Strindheim - Kattem og linje 3 Byåsen - Dragvoll via Midtbyen og over Gløshaugen som rute 5 i dag.

Tverrlinjer

Det er også planlagt en ny tverrforbindelse, T 2 Havstad – Valentinlyst. Denne vil gå gjennom sykehusområdet til Lerkendal og Dybdalveg og vil betjene holdeplassen ved Abels gate.

Tog

Det er igangsatt arbeid med elektrifisering av linjen mellom Stavne og Leangen. Det arbeides også med tiltak for å kunne bedre frekvensen på lokaltogtilbudet.

Holdeplasser og stasjoner

Krysningspunktet ved Abels gate vil bli svært viktig, med store fotgjengermengder. Dersom NTNUs foreslåtte utviklingsplan blir lagt til grunn, vil det kunne komme nye universitetsfunksjoner på inntil 50 000 m2 vest for Elgeseter gate og tilsvarende inntil 100 000 nye m2 øst for Elgeseter gate, i tillegg til dagens virksomhet på Gløshaugen. Bycampus betjenes i dag av tre holdeplasser for jernbanen, Marienborg, Lerkendal og Skansen.