5 Byrom for opphold, møter og rekreasjon

  • Plassrom og sammenhengende strøk skal opparbeides med kvalitet som samsvarer med en forventet bruk. Plassrom i bydelen har ulike roller, betydning og bruk, men inngår alle i et byromsnettverk. Det skilles i nettverket mellom plassrom på bynivå, som er utformet for hele befolkningen og plassrom som er viktig på bydels- og nabolagsnivå med henvendelse i større grad til lokale grupper.
  • Ny bebyggelse skal gis aktive og levende fasader på gateplan ut mot mot byrom. Inngangspartier og servicefunksjoner skal orienteres mot byrom og viktige forbindelser. Det skal være vinduer ut mot gater og plasser som viser aktiviteten innenfor på en slik måte at bygningens virksomhet vises fram for allmennheten.Det bør etableres en forplass mellom viktige inngangspartier og fortau/gate som også ivaretar krav til sikker rømning. Forplasser bør opparbeides med benker og vegetasjon. Byrom skal være tydelig avgrenset.
  • Alle plasser bør ha gode oppholdskvaliteter som gir rom for formelle og uformelle møter.
  • Plassrom bør ha variert og hensiktsmessig beplantning, i særlig grad der disse inngår i grønne forbindelser.
  • Lokalklima skal hensyntas i utforming av byrom og tilliggende bebyggelse. Beplantning skal brukes for å sikre gode lokalklimatiske oppholdssoner
  • Plasser bør i størst mulig utstrekning ha kunstnerisk utsmykking.
  • Plasser og parkrom skal i størst mulig grad tilrettelegges for barn og unges utfoldelse
  • Trafikkareal bør utformes som en integrert del av plassrom, samtidig skal krav til universell utforming og sikkerhet ivaretas. Avgrensning og differensiering av gater og plasser skal utformes med vekt på mest mulig ren linjeføring.
  • I møbleringssoner skal det avsettes areal for beplantning, benker og annen gatemøblering.
  • Offentlige rom og sammenhengende strøk skal få et mest mulig helhetlig preg. Det bør utarbeides egen formingsveileder ved større utbygginger.


kart over viktige byrom i Bycampus Elgeseter