5 Byrom for opphold, møter og rekreasjon

  • Ny bebyggelse skal gis aktive og levende fasader på gateplan ut mot mot byrom. Inngangspartier og servicefunksjoner skal orienteres mot byrom og viktige forbindelser. Det skal være vinduer ut mot gater og plasser som viser aktiviteten innenfor på en slik måte at bygningens virksomhet vises fram for allmennheten.Det bør etableres en forplass mellom viktige inngangspartier og fortau/gate som også ivaretar krav til sikker rømning. Forplasser bør opparbeides med benker og vegetasjon. Byrom skal være tydelig avgrenset.
  • Alle plasser bør ha gode oppholdskvaliteter som gir rom for formelle og uformelle møter.
  • Plassrom bør ha beplantning, i særlig grad der disse inngår i grønne forbindelser.
  • Plasser bør i størst mulig utstrekning ha kunstnerisk utsmykking.
  • Trafikkareal bør utformes som en integrert del av plassrom, samtidig skal krav til universell utforming og sikkerhet ivaretas. Avgrensning og differensiering av gater og plasser skal utformes med vekt på mest mulig ren linjeføring.
  • I møbleringssoner skal det avsettes areal for beplantning, benker og annen gatemøblering.
  • Offentlige rom og sammenhengende strøk skal få et mest mulig helhetlig preg. Det bør utarbeides egen formingsveileder ved større utbygginger.