2.2 Næringsliv

Hoveddelen av arbeidsplassene innenfor bycampus er knyttet til NTNU og St. Olavs hospital.

Innenfor området er det er del handel og service, i stor grad knyttet til studiestedene.

Det er også en del privat næringsvirksomhet knyttet til teknologimiljøer, blant annet på Dalsenget.

Trondheim kommunes mål for Bycampus:

  • Det er et mål å bidra til å realisere areal for innovasjon, formidling, relatert næringsvirksomhet samt arealer for studentfrivillighet og kultur.
  • Det er et mål å utvikle et levende, byintegrert bycampus, der bysamfunnet og campus er i et gjensidig samspill til beste for begge parter. De fysiske og kulturelle forutsetningene for en levende bymessighet skal styrkes på bydelsnivå, i byrommene og i bygninger med en:
    • tett romlig og strukturell sammenheng
    • funksjonsblanding
    • et mangfold av attraktive, uformelle møteplasser og arenaer som er lett tilgjengelige og åpne for alle og som kan utvikle en delingskultur.

I Bycampus er det i dag rundt 23.000 arbeidsplasser fordelt på følgende sektorer:

Tallene gjelder for området mellom Lerkendal og Kongens gate.