Arealplaner

Kommuneplanens arealdel 2012 - 2024

Trondheim bystyre vedtok kommuneplanens arealdel i 2013. Planen skal legges til grunn for all arealplanlegging og utbygging i kommunen.

På plankartet er Bycampus Elgeseter vist med arealformålene sentrumsformål og grønnstruktur. Skravert felt er hensynssoner for kulturminner, den er beskrevet nærmere under byens form – kulturminner.

Bestemmelser og retningslinjer som er relevante for utviklingen av bycampus Elgeseter omhandler tema byform, for eksempel at der høy tetthet gir brudd med eksisterende karakter, skal utbyggingsprosjekter tilføre nye kvaliteter, at arealplaner skal definere rammer for helhetlig utforming av byrom, grønne forbindelser og trafikkløsninger innenfor området som helhet. Det skal tas tydelig stilling til bebygelsesstrukturen. Bebyggelsen skal underordnes viktige landskapstrekk og landemerker og skal plasseres slik at det dannes gode, klare offentlige rom og fellesarealer. Signalbygg tillates kun for felleskapsbygg. Dessuten skal det tas hensyn til bygningsmiljø med historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi.

Se også Veileder for byform og arkitektur der vedtatte bestemmelser og retningslinjer utdypes.

Det skal tas hensyn til tilgjengelighet for gående, syklende og reisende med kollektivtransport, samt trafikksikkerhet og framkommelighet på berørt veinett.

Hovedruter for sykkel skal sikres og etableres i samsvar med hovedvegnett for sykkel. Nye utbyggingsområder skal tilrettelegges med effektive sykkelforbindelser til hovedvegnettet. Hovedvegnettet skal primært etableres som et eget tilbud for syklende, adskilt fra gangtrafikk. Korte og trafikksikre gangforbindelser til viktige målpunkt, herunder lokale tjenestetilbud og kollektivholdeplass skal ivaretas. Ved etablering av næringsvirksomhet skal det legges til rette for trafikksikker og effektiv varelevering, primært på egen grunn.


Vedtatte og igangsatte reguleringsplaner med utbyggingspotensial

Alle relevante reguleringsplaner kan ses på Trondheim kommunes kart, arealplaner

 1. r0197m Bebyggelsesplan for nordre del av St Olavs hospital
 2. Området er regulert i 2005 til sykehus og det ubebygde arealet er tiltenkt et fremtidig psykiatrisenter. Regulert kvartalsbebyggelse i 5-6 etasjer.
 3. r20110040 Elgeseter gate 10-14
 4. 18000 kontor, undervisning og annen tjenesteyting (idrettshall). Byggehøyde 32 meter.
 5. r0197r Elgeseter gate 16-18
 6. Plan for bolig og næringsutbygging. Boligdelen og en del næringsareal er utbygd. Næringsdelen er regulert til maksimalt 17100 m2 inklusive eventuell bensinstasjon. Byggehøyde maks 32 meter.
 7. r201440015 Reguleringsplan for Elgeseter gate 21
 8. Regulert til boligformål med mindre innslag av kontor og forretningsformål med maksimalt 5500 m2 BRA. Omforming av eksisterende bebyggelse. Det er midlertidig bygge- og deleforbud på tomta.
 9. Igangsatt regulering Elgeseter gate
 10. Boligblokk
 11. Under bygging: Magnus den godes gate 22
  1. Boligblokker
 12. Igangsatt regulering Elgeseter gate 41
  1. Boligblokk
 13. r0417 Reguleringsplan for Abels gate 5 m.m.
  1. Området er regulert til kontorbebyggelse i 2001. Det gjenstår noe utbyggingspotensial i felt A: et kontorbygg i 5 etasjer og en tilbaketrukket toppetasje på den eksisterende, verneverdige vognhallen. Det er et pågående arbeid med å lage ny reguleringsplan for kontorbygg på vognhallen.
 14. r201440006 Reguleringsplan for Holtermanns veg 1 m.m.
  1. Området er regulert til kontor/undervisningsformål og er ubebygd. Regulert blokkbebyggelse med anslagsvis 37 000 m2 BRA, varierte bygningshøyder og et høyhus i sør mot jernbanen, ca 60 meter høyt.
 15. Under bygging: r200130066 Høgskoleringen m.m.
  1. Plan for sykkelveg og kollektivfelt over Gløshaugen.