Tiltak

Det er to hovedkategorier av tiltak: Plassrom og forbindelser.

For oversiktens skyld er det tatt med tiltak som er under planlegging, som Elgeseter gate.

Det er beskrevet om tiltakene er nye eller eksisterende anlegg som bør opprustes og oppgraderes. Det er beskrevet om anlegg skal være kommunale eller fylkeskommunale. Øvrige areal er da ikke sikret kommunal drift, men kan likevel defineres som offentlige rom fordi de er forutsatt å være åpne for allmenn bruk, eventuelt med driftsavtale med kommunen.

Hovedvekt av tiltak tilknyttet det vi ser av aktuelle utbyggingsområder i byområdet i dag, dette bildet kan endres. Supplering og vurdering av relevante tiltak må gjennomføres i forbindelse med reguleringsplaner, med bakgrunn i ny kunnskap og oppdaterte trafikkanalyser.


Opplysningene i kolonnen Viktige hensyn som ligger i tiltaksbeskrivelsen er hovedsakelig hentet fra stedsanalysen og fra innspill fra befolkningen.

Det presiseres at linjene på tiltaksoversikten ikke skal vise noen eksakt plassering av de ulike tiltakene, de er veiledende. Endelig linjeføring og avgrensing av tiltak blir avgjort i detaljreguleringsplanene.