noen ordforklaringer

Veiledende plan for offentlig rom (VPOR)

En VPOR gir forutsigbarhet i et tidlig stadium i et utbyggingsområde. Da vet de som skal bygge ut området hva kommunen og andre offentlige etater mener bør legges til grunn for behandling av reguleringsplaner i området. I planen angis nødvendige sammenhenger i byen og det foreslås tiltak i offentlige rom. VPOR skal ses sammen med og utfylle planprogrammet. Det er bystyret som tar planen til orientering og dermed gir den nødvendige forutsigbarheten. Planen er ikke hjemlet i lov og er ikke bindende for framtidig reguleringsbehandling, kun retningsgivende. Sammen med planprogrammet erstatter VPOR behovet for en juridisk oversiktsplan i planområdet, en kommunedelplan eller en områdeplan.


Offentlige rom

I denne VPORen er offentlige rom definert vidt og omfatter alle gater, veger, plasser, grønne rom som er åpne for allmenn bruk, samt vann- og avløpsanlegg som skal suppleres og fornyes. Dette er med andre ord ikke bare kommunalt eide anlegg som er med.


Byrom er offentlige rom mellom bygninger som er tilgjengelige for alle og som har kvaliteter som gjør at folk ønsker å være der.

Byliv er tilfeldige og organiserte møter mellom mennesker i byrommene.


Planretningslinjer

Disse bygger på vedtatte kommunale mål, på nasjonale retningslinjer og generelle faglige anbefalinger for arealplanlegging. Prinsippene skal blant annet sikre en mest mulig helhetlig utforming av bydelen, sikre sammenhengen i byen og ivareta viktige verdier og hensyn.


Forbindelser

Med forbindelser menes sammenhengende ferdselsårer som utgjør et nettverk som er koblet til byens øvrige system.


Plassrom

I en by er det et hierarki av plassrom, fra større gatestrøk som både inneholder forbindelser og mulige møteplasser, til torg, parker og små plasser for eksempel foran innganger til hus.

Plassrom i by - byrom - skal ha potensial som uformell møteplass - i campus særlig møter mellom universitetets studenter og ansatte og byens øvrige befolkning.


Gatestrøk

Gatestrøk er større, offentlige gaterom som også har funksjon som møteplass fordi mange ferdes der, på fortau og på holdeplasser og ved og i butikker og kafeer, og som også fungerer som møterom med oppholdsmuligheter og med innslag av vegetasjon og kunst. Gatestrøk kan utformes etter egne designprinsipper for å styrke sammenheng og strøkskarakter.


Grønne forbindelser

Sammenhengende grøntdrag og grønne områder som er viktig for og som i mer eller mindre grad kombinerer landskapsforståelse, naturmangfoldet og har opplevelsesverdi.


Økologiske korridorer

Grønne forbindelser som inngår i et mer eller mindre sammenhengende nett og er spesielt viktige for naturmangfoldet i området. Slike korridorer skal sikre leve- og spredningsområde for planter, insekter og dyr i ulik grad. Grønne forbindelser kan være økologiske korridorer.


Blågrønne strukturer

Nettverket av grønne forbindelser og plassrom hvor vann og vegetasjon spiller en viktig rolle, og der overvannshåndtering tas inn som element i utformingen.


Siktrom

Er et byrom som skal gi sikt, perspektiv og orienterbarhet. Begrepet erstatter ordet siktlinje.