3.4 Biltrafikk

Hovedvegnettet har i dag god kapasitet med unntak av noen krysninger. Registreringer av parkeringsplasser i Bycampus tyder på at dagens privatbiltrafikk i bycampus i vesentlig grad utgjøres av arbeidsreiser til de store virksomhetene i området. Elgeseter gate, Strindvegen og Christian Fredriks gate har støymengde over anbefalt verdi for støyømfindtlig bebyggelse. Høyere undervising kan lokaliseres langs disse gatene, men studentboliger bør ikke lokaliseres i første og andre etasje.

Innhold:

Trondheim kommunes mål for Bycampus:

  • Det er et premiss at personbiltrafikken på hovedvegnettet og i boliggater ikke skal øke. Persontrafikk skal i størst mulig grad skje som gange, sykling og kollektivreise.
  • Arbeidsplassparkeringen i Bycampus skal reduseres.

Kapasitet på hovedvegnettet

Hovedvegsystemet har i dag relativt god kapasitet, med unntak i sør (krysskapasitet Strindvegen - Thorbjørn Bratts veg – Jonsvannsvegen, samt krysskapasitet Elgeseter gate). Kapasiteten vil også avhenge av økning i kryssende fotgjenger – og sykkeltrafikk og hvordan disse skal krysse.

Parkering i bycampus

Registreringene tyder på at dagens privatbiltrafikk i bycampus i vesentlig grad utgjøres av arbeidsreiser til de store virksomhetene i området. Avgifter for arbeidsparkering vil kunne redusere biltrafikken vesentlig.

Sommeren 2016 registrerte 4 NTNU-studenter parkeringsplasser for besøkende, ansatte og studenter i det området som er vist på kartet. Foruten bycampus er NTNUs sørområde og Marienborg tatt med. Se lenke til deres rapport. Boligparkering er ikke tatt med.

Det ble i alt registrert i underkant av 8000 parkeringsplasser for bil innenfor dette området.

I tillegg til de registrerte plassene finnes det reguleringsplaner for utbygging som både bidrar til reduksjon av plasser fordi overflateparkering bygges ned og ikke erstattes fullt ut, og til økning. Det første gjelder for eksempel planer for NTNUs utbygging på Kalvskinnet, planen for Spektrum, og utbyggingen av Holtermanns veg 1. Planene for ubygging av Elgeseter gate 16-18 kan imidlertid føre til en økning. Kommunen har maksimumsnorm for arbeidsplassparkering, men slik at parkeringsmengden øker proporsjonalt med utbyggingsvolumet.

Dersom man forutsetter at 80 % av plassene brukes daglig til to turer, vil disse plassene produsere en trafikkmengde på i underkant av 13 000 arbeids- og besøksreiser i døgnet.

Hoveddelen av de 2500 offentlig tilgjengelige plassene er i Midtbyen og på St Olavs hospital.

En stor andel av de private plassene er gratis plasser som krever oblat, noe over 2000 plasser, disse er lokalisert hovedsakelig i Teknobyen, på Marienborg, på St Olavs, ved Spektrum og på Kalvskinnet. På Gløshaugen er det registrert avgiftsparkering for ansatte og besøkende med ca 850 plasser. Sør for Stavne-Leangenbanen har SINTEF og NTNU ca 650 plasser, hovedsakelig avgiftsbelagte langtidsplasser.

Nærmere 6500 av de registrerte plassene er overflateparkering, i gater og på åpne parkeringsplasser. 3500 av disse plassene er på ST Olavs, på Marienborg i Gløshaugenområdet og i området sør for Stavne-Leangenbanen. De åpne parkeringsplassene utgjør et vesentlig utbyggingspotensiale.

Analyser som Urbanet Analyse har gjort, viser at en parkeringsavgift som tilsvarer prisen på tilsvarende lang kollektivreise samt lik gangavstand fra parkeringsplass som fra holdeplass, tilnærmet vil halvere antall arbeidsreiser med bil.