6 Grønne forbindelser

    • Grønne forbindelser skal bevares og styrkes for å fremme biologisk mangfold og gi opplevelseskvaliteter De skal ha variert og hensiktsmessig vegetasjon og sikre økologiske korridorer.
    • Forbindelsene skal ha og gis et grønt preg med bruk av riktig vegetasjon
    • Store trær skal i utgangspunktet bevares. Allétrær som fjernes bør erstattes.
    • Tverrforbindelser skal visuelt lede mot grøntområdene i landskapet rundt. Dette for å sikre god orientering- og lesbarhet, og ivareta etablert praksis i Trondheims byutforming.