6 Grønne forbindelser

  • Grønne forbindelser skal bevares og styrkes for å fremme biologisk mangfold og gi opplevelseskvaliteter. De skal ha variert og hensiktsmessig vegetasjon som både kan gi velegnede oppholdssoner for fugle- og dyreliv samtidig som det skaper lune og skjermede lokalklimatiske soner for dem som oppholder seg og ferdes ute.Grønne forbindelser skal bidra til å sikre økologiske korridorer.
  • Det skal gjennom grønne forbindelser sikres et rikt vegetasjonsinnslag i bydelen som styrker estetiske, helse- og opplevelsesmessige verdier.
  • Store trær skal i utgangspunktet bevares. Allétrær som fjernes bør erstattes.
  • Tverrforbindelser skal visuelt lede mot grøntområdene i landskapet rundt. Dette for å sikre god orientering- og lesbarhet, og ivareta etablert praksis i Trondheims byutforming.


kart over viktige grønne forbindelser i Bycampus Elgeseter