2.3 Nærmiljø

Trondheim kommunes mål for Bycampus:

  • Det skal stimuleres til økt idretts- og rekreasjonsaktivitet.
  • Barns lekeareal skal ivaretas.
  • Det er et mål å bidra til samlokalisering av areal for studentvelferden i og i nærheten av bycampus.
  • Det er et mål å unngå økt miljøbelastning i eksisterende boligområder i anleggs- og driftsfasen av utbygging.

Boliger, beboere og boligmiljø

Innenfor nærområdet Kalvskinnet – Elgeseter – Gløshaugen bor det i dag ca 7500 mennesker. Som tabellen viser, er aldersfordelingen her noe annerledes enn for gjennomsnittet for byen, det er flere unge i aldersgruppen 18 – 30 år (studenter) og færre barn. I området øst for Elgeseter gate bor det i dag ca 600 unge og 160 barn. Innenfor nærområdet til Kalvskinnet campus er det i dag ca 1700 bosatte. Innenfor nærområdet til Elgeseter – Gløshaugen campus er det i dag ca 3600 bosatte.

Kartet viser den avgrensingen som ligger til grunn for disse tallene. Prikker på kartet angir hus med boliger. Fargekoden viser alderen på hus med boliger. Hoveddelen av boligene er bygget ut før 1950, de er vist med svarte prikker. Singsaker- Korsgataområdet er et nytt boligområde med mange studentboliger. For øvrig er det bare enkelte innslag av nyere bolighus.

Barn og ungdoms steder

Barnetråkkregistreringer viser at barn har Finalebanen og Lerkendal stadion som favorittsted, men også enkelte områder i Høgskoleparken og Høgskoledalen, foruten lekeplasser i området. De to barnehagene, Elgeseter barnehage og Klæbuveien barnehage, oppgir at de bruker Sykehusparken, Finalebanen, Tilfredshet kirkegård, Campus (plassen bak Hovedbygningen) og Høgskoleparken sør til lek.

I juni 2016 ble det gjennomført ungdomstråkk med elever fra Rosenborg ungdomskole som bor i bycampus-området. Tilbakemeldingene fra elevene var at flere brukte stiene gjennom Høgskoleparken i både søndre og nordre del som skolevei. På kveldstid opplevde de at stiene var skumle. Bakkene i parken ble benyttet til intervalltrening. Ungdommene ønsket seg flere muligheter for aktiviteter og opphold i parken og området mot Klæbuveien. Høgskoleparken ble brukt til aking om vinteren. Når det er kaldt er stiene med brostein veldig glatte, og ungdommene ønsket seg varmekabler. Finalebanen brukes av ungdommene til trening, fotball og basket. Noen dro til Finalebanen med familien. Ungdommene oppholder seg lite i Elgeseter gate.

Høsten 2016 arrangerte elever ved Rosenborg skole en medvirkningsdag for alle skolens nesten 500 elever. Elevene har gått i området rundt Gløshaugen og svart på ulike spørsmål om hvordan de opplever området, og hva de ønsker at kommer der i fremtiden.

Hovedtendensene som kom fram var at ungdommene hadde plassert mange lykke-markeringer på parkområdene. De mente at park, trær og grønne rom er verdifulle, og bør bevares, men at det om kvelden er mørkt og oppleves som skummelt.

Ungdommene opplevde bygningsmassen som lukket og lite inviterende. De ser på Gløshaugen som en egen bydel, og ikke en del av sentrum.

Elementer som viser hva som skjer på universitetet, slik som toget og trikken fikk lykkemarkeringer. Det gjorde også et midlertidig byggeprosjekt i Høgskoleparken. Ungdommene lurte på hvorfor det ikke var mer av dette.

Det siste hovedfunnet var at ungdommene ønsket flere aktivitetsmuligheter. De liker steder hvor de kan spille fotball, datapill, sole seg, spise is, eller høre på musikk og se på kunst. Som svar på hva som kunne gjort steder bedre foreslo ungdommene mange forskjellige aktiviteter.

Du kan lese mer om hovedfunnene og ungdommenes kommentarer om de ulike delområdene i dokumentet Ungdommenes campus (PDF).


Støy og forurensning fra biltrafikk

Støykilden i området er bruken av kjøretøy. Kartet viser hvor det er mest støy, der er det også mest luftforurensning. På Kalvskinnet har Prinsens gate og Erling Skakkes gate støymengde som overstiger anbefalt verdi for ny støyømfintlig bebyggelse. På Elgeseter har Elgeseter gate, Strindvegen og Christian Fredriks gate støymengde som overstiger anbefalt verdi for etablering av ny støyømfintlig bebyggelse.