2012-02

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 / 2012

aika: 11.-23.3.2012

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse, jakelussa Hans Holopainen, Alpo Mustonen, Jarmo Suihkonen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

ASIAT VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TIIMOILTA

Henkilövalinnoista tiedottaminen

Puheenjohtaja on lähettänyt toiminnatarkastajaksi valitulle ja hoitokunnan varajäseniksi valituille sähköpostitse tiedon siitä, että vuosikokous on heidät näihin tehtäviin valinnut uudelle toimikaudelle. Valitun uuden hoitokunnan ja varajäsenten tiedot on päivitetty yhteisalueiden verkkosivulle www.kvarnbyn-osakaskunnat.fi

Humaljärven vedenlaatu ja hoitokalastus

Kunnan teettämä Humaljärven vedenlaatuselvityksen yhteenveto vuodelta 2010 (sisältää myös historiatietoja Volsin vedenpuhdistamon mittauksista) löytyy kunnan sivuilta osoitteesta http://www.kirkkonummi.fi/prime_574.aspx otsikolla "Humaljärven ja Kvarnbyån vedenlaadun tarkkailun vuosiyhteenveto 2009".

Jos päädyttäisi rysäpyyntiin hoitokalastuksessa, se vaatisi aktiivista sitoutunutta talkooporukkaa, järjestelyjä nostetun saaliin jälkikäsittelyn hoitamiseksi (hävittämiseksi) ja rysän, joiden hinnat uutena ovat noin 1 500 euron luokkaa.

Puheenjohtaja otti 20.3. yhteyttä Humaljärven kalastuskuntiin (Österbyn ja Smedsbyn yhteystiedot olemassa) ja kysyi heidän näkemyksiään ja mahdollista yhteistyöhalukkuuttaan hoitokalastuksen ja vedenlaatututkimusten suhteen.

Österbyn Hans Köhler uskoo 10 vuoden kalastuskokemuksella Humaljärvessä, että hoitokalastus ei tuo merkittävää etua. Talvella 2011-2012 roskakalojen suhde petokalojen lukumäärään verkkopyynnissä on kappalemääräisesti ollut 1:4-1:5, kiloina vielä suurempi, ja tilanne on vuosien varrella muuttunut parempaan suuntaan.

Smedsbyn Kari Lahdenperä oli samoilla linjoilla kertoen, että verkkopyynnissä lahnan tai pasurin suhde petokaloihin on ollut 1:3-1:4, eikä suuntaus ole ollut ainakaan huonompaan.

Vedenlaatuselvitykseen Österbyn suunnasta ei ollut kiinnostusta, Smedsbyn suunnasta nostettiin esiin kysymys olisiko hyödyllistä kunnan teettämien vapaan veden laadun selvitysten lisäksi selvittää järven ravinnehistoriaa pidemmältä ajalta pohjasedimenttitutkimuksin, mutta tämä keskustelu ei lopulta johtanut mihinkään käytännön toimiin.

Österbyn Hans Köhler kertoi tilallaan 1950-luvulla palvelleen rengin muistelleen, että Humaljärven vesi muuttui silloin kesäisin puuroksi, eli muutamien viime vuosien huono levätilanne ei välttämättä ole aivan uusi ilmiö.

Valtion korvaukset kalastuskunnalle

Puheenjohtaja ilmoitti vuosikokouksen tätä koskevista päätöksistä Kirkkonummi-Porkkala Kalastusalueen isännöitsijä Gabi Lindholmille sähköpostitse 11.3., oleellisena sisältönä, että kalastuskunnan hyväksi kertynyttä lunastamatonta summaa pääsääntöisesti ei käytetä tänä vuonna, ja että jos Kalastusalueella on ajatuksia tai ehdotuksia hoitokalastukseen tai Humaljärven vedenlaatuun liittyen, kuulemme mielellään.

Sorapolut Humaljärven venerannan märkien paikkojen yli

Suodatinkangasta on vielä parkkipaikan murskepatjan rakentamisen jäljiltä valmiina, odotetaan Kim Pihlströmin tai hänen osoittamansa tahon yhteydenottoa todennäköisesti huhti-toukokuussa mahdollisen ylijäämäkiviaineksen saantimahdollisuuksista polkuja varten.

Vuosimaksujen kerääminen

Puheenjohtaja ottaa vielä kaiken varalta yhteyttä viime vuoden venepaikkalaisiin ja pyydysyksiköiden ottajiin tarkistaakseen haluavatko uusia täksi kaudeksi. Hän myös kirjoittaa ja jakaa laskut mielellään pari viikkoa ennen eräpäivää, seuraa maksujen toteumat, ja karhuaa mahdolliset rästisaatavat. Myös venepaikka- ja pyydysyksikkömerkkien jakelu puheenjohtajan toimesta.

Yhdeltä osakaskiinteistöltä on kahtena edellisvuonna tarvinnut karhuta saatavia, heille venepaikka tänä vuonna -- jos sellaisen haluavat -- annetaan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti vain käteismaksua vastaan.

MUUT ASIAT

Verkkosivut

Osakaskuntien verkkosivujen kvarnbyn-osakaskunnat.fi verkkotunnus menee vanhaksi maaliskuussa, ensimmäisen kolmivuotiskauden päättyessä. Puheenjohtaja hoitaa uusimisen Viestintäviraston suuntaan, maksu suuruusluokkaa 50 euroa, kattanee noin 3-5 vuotta tästä eteenpäin.

Lausunto täplärapujen siirtoistutus Vitträsk-järvestä Humaljärveen

Smedsbyn kalastuskunta hakee lupaa siirtoistutukseen ja on pyytänyt Kari Lahdenperän 20.3. sähköpostiviestillä Humaljärven muilta kalastuskunnilta lausuntoja asiaan hakemuksensa liitteeksi. Hoitokunta totesi, että Kvarnbyn kalastuskunnalla ei ole syytä vastustaa siirtoistutushanketta.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja