MONDIAAL HALLE

Denken aan hoe het anders kan en moet

Onze wereld verandert snel, hoe je het ook draait of keert. Ook Halle zal nooit meer hetzelfde zijn.

We kunnen de wereld kiezen die we willen.

De wegen en antwoorden zijn echter verbonden met de transities waarin we ons bevinden.

 • Natuur - ecologische transitie - de duurzaamheidstransitie : een klimaatplan, meer circulaire economie, meer deeleconomie, meer lokale producten en markten, energievoorziening, biodiversiteit, een voedselplan, een mobiliteitsplan, …
 • Samenleving - sociale transitie - de sociaal-economische transitie : armoedebestrijding, strijd tegen ongelijkheid, sociale rechtvaardigheid, inkomensherverdeling, fiscale rechtvaardigheid, openbare voorzieningen, educatie, …
 • Mensen - culturele transitie - de kosmopolitische transitie : meertaligheid, toenemende diversiteit en verscheidenheid, migratie, inburgering, samenleven op basis van verschil, anti-racisme, internationale verbondenheid, dekolonisatie, mondiale solidariteit, ..

Het is duidelijk dat het bij deze drie transitietrajecten niet gaat om afgescheiden kwesties en afzonderlijke opdrachten, maar dat ze samenkomen in een globale ontwikkelingsvisie voor Halle. Daarom pleit Mondiaal Halle voor een ambitieus toekomstgericht stadsproject waarin deze urgente mondiale uitdagingen en dringende thema’s samen en op een transversale wijze worden aangepakt.

Waar bevinden we ons ?

Bevoegdheid Mondiaal Beleid Lokale dialoog en samenspel Verankering transversaal mondiaal beleid in meerjarenplan 2019 - 2025 Gewenste veranderingen ? Realistische stappen ?

Hoe kan het nu verder?

Met Mondiaal Halle - www.mondiaalhalle.be - hebben we een denk- en discussie-proces op gang gebracht. Hoe één en ander zal uitpakken is nog onzeker. Het is wenselijk om het lokaal debat en het draagvlak voor een mondiaal transversaal stadsproject verder uit te bouwen.

Welke weg kiezen?

Met handhaving van de interactieve en lerende aanpak, stellen we voor dat Mondiaal Halle de komende maanden - van maart tot november - via onder meer de volgende projecten zijn steentje blijft bijdragen aan de lokale mondiale agenda :

❟ doorgaan met burgeractivisme en burgerparticipatie m.b.t. mondiaal beleid (zoals gesprekstafels april & mei)

❟ meewerken aan de voorbereiding van de mondiale trefdag van zaterdag 9 november en de gesprekstafels van zondag 17 november in de Oude Post

❟ het lokaal debat en gesprek omtrent de inkleuring van het lokaal mondiaal beleid mee positief ondersteunen en opbouwend proberen te beïnvloeden

❟ overdragen van een aantal lopende zaken (zoals boycot-motie en leegstand-dossier) en samenwerken rond urgente en actuele voorbeelddossiers die zich aandienen (denk aan klimaatacties, dekolonisering, …)

last but not least, het gesprek en de relatie met de schepen van mondiaal beleid koesteren en uitbouwen (onderhandelingsteam).

Wat willen we bereiken ?

➤ Het aanduiden van een schepen mondiaal beleid is geen cosmetische ingreep.

Het aanstellen van een schepen mondiaal beleid is een goed begin.

➤➤ Overeenkomstig het memorandum zien we toekomst in de oprichting van een sterke transversale mondiale raad met twee belangrijke luiken :

- enerzijds met werk- en participatie-instrumenten en

- anderzijds met een breed publieks- en activiteitenprogramma.

➤➤➤ Zie voorstel van schematisch model :

"Samenwerkingsdriehoek Lokaal Mondiaal Beleid”.
"Als jullie je niet als volwassenen kunnen gedragen,

dan doen wij het wel!’

Klimaatmars scholen in Halle 12 februari 2019


mondiale gesprekstafels

zondag 17 februari

Hallo,

Als mondiale gesprekstafels blijven we niet bij de pakken zitten.

Voortvloeiend uit de rondvraag ‘Wegen ontstaan doordat wij ze gaan’ die in januari werd georganiseerd nemen we zondag alvast drie concrete projecten onder handen :

‘Brief’ aan het College van Burgemeester en Schepenen van Halle

 • De mondiale gesprekstafels vragen in een brief aan het College van Burgemeester en Schepenen om in het kader van de mogelijke acties en maatregelen waarmee getracht wordt om oplossingen te vinden voor de winkelleegstand in Halle te toetsen of er ruimte is om de leegstaande winkelpanden en etalages ook te gaan gebruiken voor allerlei tijdelijke sociaal-mondiale-artistieke projecten die zorgen voor een uitnodigende straatbeleving.

‘Motie’ aan de Gemeenteraad van Halle

 • Naar aanleiding van het Eurovisiesongfestival in Israël in mei van dit jaar vragen de mondiale gesprekstafels aan de gemeenteraad van Halle om een actualiteitsmotie in overweging te nemen waarbij ze betreuren dat het songfestival in de apartheid-Israël zal worden georganiseerd en te onderzoeken om goederen en diensten uit Israël te boycotten zolang er de mensenrechten worden geschonden.

‘Suggestie’ aan de Schepen mondiaal beleid van Halle

 • Aan de schepen voor mondiaal beleid vragen de mondiale gesprekstafels om jaarlijks een breed opgezet initiatief te nemen om lokaal alle krachten te bundelen in een coalitie voor een ambitieus mondiaal beleid (sociaal - mondiaal - ecologisch); bijvoorbeeld een open trefdag mondiaal Halle waarbij diverse doelgroepen worden aangesproken en alle lokale actoren worden gemobiliseerd.

Hierbij nodigen wij u uit voor deze ‘mondiale gesprekstafels’ op zondag 17 februari van 11 uur tot 12 uur in de ontmoetingsruimte van Averechts, Kardinaal Cardijnstraat 3 te Halle.

Met vriendelijke groeten,

Miguel Estrada, 0485 06 74 12, miguel.estrada.belgium@gmail.com

Jean-Pierre Laus, 0478 25 89 32, jean.pierre.laus@telenet.be

Hilde Rooselaer, 0495 77 30 15 hilde.rooselaer@gmail.com

Informatie : www.mondiaalhalle.be

Aantreden van schepen lokaal mondiaal beleid in Halle is belangrijke mijlpaal

Tijdens de alternatieve nieuwjaarsdrink van de mondiale gesprekstafels van zondag 20 januari werd met veel belangstelling uitgekeken naar de maidenspeech van Marijke Ceunen, kersvers schepen van mondiaal beleid te Halle.

 • Na verwelkoming door Miguel Estrada kwam de nieuwe schepen Marijke Ceunen aan het woord. Jean-Pierre Laus gaf in de marge een korte toelichting bij de tentoonstelling 'Dag Anthony Bonjour Marc' die momenteel loopt in de Averechts-ruimte.
 • De voorbije maanden geijverd werd voor het opnemen van de bevoegdheid ‘mondiaal beleid’ binnen de stad Halle is Mondiaal Halle bijzonder tevreden met het daadwerkelijk aantreden van een schepen van mondiaal beleid in Halle.
 • ‘Het gaat hier niet om een cosmetische ingreep. De komst van een schepen voor lokaal mondiaal beleid is een belangrijke mijlpaal en versterkt in Halle het diepgaand proces van bewustwording en betrokkenheid rond de urgente mondiale agenda,’ vertelt Miguel Estrada, voorzitter van de Halse integratieraad en medewerker van Mondiaal Halle.
 • De gelegenheidstoespraak van Schepen Marijke Ceunen stond in het teken van het begin van de nieuwe bestuursperiode van zes jaar. ‘Ik hoef echt niet te vertrekken van een wit blad. Het is een voordeel dat het nieuwe bestuur kan voortbouwen op een traditie in Halle en er een breed netwerk van geëngageerde burgers en organisaties in onze stad actief zijn. Mondiaal beleid is geen geïsoleerd project, maar zoals duurzaamheid een houding en reflex die in het hele stadsbeleid zal doordringen. Om het mondiaal beleid een concrete en betekenisvolle invulling te geven gaan we nu richting beleidsplanning. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar er is geen tijd te verliezen, ik ben er helemaal klaar voor’, zegt Marijke Ceunen.
 • “Ook het botellon-concept - eigen drank meebrengen en delen - van de nieuwjaarsdrink van de mondiale gesprekstafels viel bij alle deelnemers in de smaak en is voor herhaling vatbaar’, meent Miguel Estrada.
 • Bij deze gesprekstafels werd ook een bondige poll rondgedeeld om de komende gesprekstafels verder onderbouwd en gedocumenteerd te laten verlopen : afspraak zondag 17 februari 2019. • Tijdens de campagne voor een lokaal mondiaal beleid de voorbije maanden werd bij een aantal gelegenheden op een zeer bescheiden manier geëxperimenteerd met de Wondervraag.


Nieuwjaarsdrink

Wij nodigen u van harte uit voor de alternatieve nieuwjaarsdrink van de mondiale gesprekstafels op zondag 20 januari 2019 van 11 tot 12 uur in de Cardijnstraat 3 te Halle.

 • Mondiaal Halle kiest voor een botellón om gezellig samen te komen om elkaar het allerbeste toe te wensen.
 • Wijn & co over ? Voorkom verspilling, breng mee wat is overgebleven van je eindejaarsfeesten : wij zorgen voor de glazen, jij voor de rest. Alchoholvrije drankjes natuurlijk ook OK.
 • En niet te missen : om 11.30 uur houdt de nieuwe schepen voor mondiale thema’s haar maidenspeech
 • Deze mondiale botellón is een ideale gelegenheid om het jaar in te zetten en op een plezierig manier kennis te maken met nieuwe plannen voor 2019.

Toegang gratis. Iedereen welkom op de mondiale botellón.

Klinken op het nieuw jaar is een mooie en goede traditie. De situatie waarin we ons op dit moment bevinden is ideaal voor een warm gesprek. Een botellón is een vriendschappelijke bijeenkomst waarbij de mensen zelf drank meebrengen en met elkaar delen. Deze mondiale botellón voor het nieuwe jaar in Halle onder het motto : ‘van delen worden we rijker’.


Mondiale Nieuwjaarsbrieven

voor een mondiaal Halle


 • Met een reeks van vroege nieuwjaarsbrieven richt Mondiaal Halle haar wensen voor 2019 naar de Hallenaars en hun nieuw stadsbestuur.
 • Na een publieke oproep kwamen tijdens de mondiale gesprekstafels van afgelopen zondag 16 december niet minder dan 15 nieuwjaarsbrieven op tafel.
 • Mondiaal Halle denkt dat de krachtlijnen van deze brieven een mooie weerspiegeling zijn van wat lokaal leeft : “We horen, zien en voelen een boodschap vol van hoop en idealen.”
 • Elk van de 15 bevlogen nieuwjaarsbrieven dagen de Hallenaren uit om hun persoonlijke verlangens te verbinden met de collectieve verzuchtingen van hun stadsgenoten.
 • De diverse brieven maken één zaak heel duidelijk: er leeft lokaal een waarachtige drang naar een betere toekomst voor iedereen.
 • Aan het nieuwe stadsbestuur wordt gevraagd om in open communicatie naar de burgers te stappen.
 • Burgers met een hart voor Halle en de wereld moeten nauw betrokken worden bij het beleid : “Politici: geloof in de burgers. Burgers: zwijgen is geen optie.”
 • In het bijzonder wordt het stadsbestuur succes toegewenst om de inspraak en participatie van de burgers verder actief te organiseren doorheen het hele stadsbeleid.
 • Iedereen kan de brieven - gericht aan de burgers van Halle en hun nieuwe bestuurders - nalezen op de Facebookpagina van Mondiaal Halle.

Mondiaal Halle geeft het stokje door

 • “De campagne voor een Mondiaal Halle zit er op. We geven nu het stokje door aan de nieuw verkozen gemeenteraad.”
 • Het platform Mondiaal Halle werd opgericht om mondiale thema’s ook lokaal bespreekbaar te maken.
 • Hilde Rooselaer : “Het is nu de juiste tijd om de lokale politiek aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en engagement voor een lokaal mondiaal beleid omdat men nu het nieuwe bestuursakkoord 2019-2025 aan het uitschrijven is.”
 • Jean-Pierre Laus vervolgt : “Uiteraard blijven we beschikbaar als gesprekspartner om mee te werken aan de concrete uitbouw en integratie van het mondiaal beleid binnen de stadsadministratie.”
 • Doel van mondiaal Halle was een voet tussen de deur te krijgen bij de lokale politiek. Miguel Estrada: “Het platform Mondiaal Halle is niet van plan zich buitenspel te zetten. Wereldthema’s die we hebben aangekaart - denk aan klimaat, armoede, diversiteit - zullen steeds meer de agenda van de gemeenteraad van Halle gaan kleuren.”
 • Mondiaal Halle kijkt alvast uit op een goede verstandhouding en samenwerking met de schepen voor mondiaal beleid.

"Dit memorandum staat open voor iedereen die zich kan vinden in de oproep voor een lokaal mondiaal beleid in Halle. Meedoen kan op ieder moment. Wie het basisidee van dit memorandum -Naar een mondiaal beleid in Halle “Wij willen leven in een Stad van de 21ste eeuw !” - steunt doet mee. De toekomstige mondiale stad zal van de mensen zijn"

"Wil jij ook een duidelijk signaal geven ? Dat kan via de engagementsverklaring. In het bijzonder vragen we de kandidaat-gemeenteraadsleden om dit te doen. Maar ook de burgers en groepen worden uitgenodigd om de engagementsverklaring te ondertekenen."

Halle is klaar voor mondiaal beleid

Tijdens het recente verkiezingscafé 'Kan Halle de wereld redden ?' heeft het platform Mondiaal Halle vastgesteld dat de cruciale rol van het lokaal niveau bij de aanpak van de urgente wereldwijde problemen erg breed gedragen is. Het verkiezingscafé was allesbehalve een klassieke debatavond. Deelnemers en bezoekers waren aangenaam verrast en de formule van de avond werd ervaren als een “verademing” en “motiverend”.

“Onze boodschap aan de politiek in Halle : een fors mondiaal beleid, samen met de burgers”