การประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในระดับคณะ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์