Dienstencatalogus

In de ZiRA is een aanzet gemaakt voor een dienstencatalogus, ook wel zorgproducten genoemd. In deze catalogus zijn diensten onderverdeeld in hoofdgroepen, categorieën en afgeleide diensten.

In onderstaande lijst zijn de diensten opgenomen. Deze lijst pretendeert niet volledig te zijn, hij staat open voor doorontwikkeling.

Een dienst wordt gekarakteriseerd door een aantal eigenschappen. De voornaamste eigenschappen die van een dienst worden vastgelegd zijn:

  • Te leveren input: Welke informatie en/of materialen dient de afnemer aan te leveren;

  • Te verwachten output: Welke informatie en/of dienst kan de afnemer verwachten;

  • Doorlooptijd: Wat is het tijdsbestek waarin de afnemer de output kan verwachten;

  • Aanvragers: Wie mogen de dienst aanvragen;

  • Afnemers: Voor wie is de dienst; (naast patiënten ook huisartsen, zorgverleners in andere ziekenhuizen, apothekers, zorgverleners in verzorgingshuizen)

  • Actoren: Opdrachtgever / Aanvrager / (Externe) leverancier / Uitvoerder / Patiënt;

  • Processen: Welke processen realiseren de dienst;

  • Beperkingen: Bijv. maximaal toegestane doseringen (cytostatica), onderzoek is niet toegestaan als patiënt metalen in het lichaam heeft, dienst mag alleen aangevraagd worden door bepaalde rol, etc.;

  • Relaties: Hiërarchische relaties met en afhankelijkheden van andere diensten.

De invulling van deze eigenschappen is binnen de instelling nader te bepalen en wordt binnen de ZiRA niet verder uitgewerkt (en is derhalve in onderstaand lijst niet opgenomen)

Dienstencatalogus: lijstpagina van de klassieke versie van Sites