Beschrijving applicatiefuncties

De beschrijving van de applicatiefunctie is opgenomen in het tabblad applicatiefuncties van de ZIRA spreadsheet. Voor het gebruikersgemak hebben we de beschrijving van de functies ook op deze pagina geplaatst.

STURING

  • Beleid & Innovatie; Functionaliteit voor ondersteuning van het bepalen en beheren van beleid, ontwikkeling producten & diensten, planning & control cyclus en ondersteunende managementinformatieProces & Architecuur; Functionaliteit voor het ontwikkelen en beheren van de enterprise architectuur (organisatie, processen, informatie, applicatie, techniek)

  • Project & Portfoliomanagement; Functionaliteit voor het beheren van projecten en programma's.

  • Kwaliteitsinformatiemanagement; Functionaliteit voor de ondersteuning van het maken, verwerken en beheren van kwaliteitsdocumenten (inclusief protocollen)

  • Performance & Verantwoording; Functionaliteit voor het beheren van productieafspraken, KPI's inclusief beheer van de verantwoording in het kader van wet & regelgeving alsmede prestaties en maatschappelijk verantwoordschap

  • Marketing & Contractmanagement; Functionaliteit voor ondersteuning van marktanalyses en contractmanagement

ONDERZOEK

  • Onderzoek ontwikkeling; Functionaliteit voor de administratieve ondersteuning voor het indienen van een onderzoeksaanvraag, het opstellen van een onderzoeksprotocol, het opstellen van een onderzoeksvoorstel en de medisch etische keuring

  • Onderzoekvoorbereiding; Functionaliteit voor de administratieve voorbereiding van het onderzoek als aanvraag van vergunningen en financieringen

  • Onderzoeksmanagement; Functionaliteit voor de administratieve uitvoering van het onderzoek als aanvraag patientenselectie, verkrijgen consent,

  • Researchdatamanagement; Functionaliteit voor het verzamelen, bewerken, analyseren en publiceren van onderzoeksdata

  • Onderzoekpublicatie; Functionaliteit voor de opslag van publicaties van onderzoeksresultaten

ZORG

Patiëntparticipatie/eHealth

  • Dossier inzage; Functionaliteit die het mogelijk maakt voor patiënten om digitale inzage te krijgen in medische dossiers die de zorgverleners over hen bijhouden.

  • Behandelondersteuning; Functionaliteit voor het voorlichten en coachen van en communiceren met de patiënt over zijn zorg met als doel de patiënt te helpen bij het bereiken van de behandeldoelen en (mede)verantwoordelijkheid te geven voor behandelkeuzes en behandeling (patientempowerment)

  • Interactie PGO; Functionaliteit voor ondersteuning en integraties met een persoonlijke gezondheidsomgeving

  • Patientenforum; Functionaliteit voor het aanbieden van een online omgeving voor patienten (bv discussieforum voor patienten onderling)

  • Preventie; Functionaliteit ter bevordering van de gezondheid en ter voorkoming van klachten en problemen. (bv het beoordelen van patiëntinformatie om waarschuwingen, meldingen en aanmaningen te verstrekken over gezondheid, preventieve zorg en welzijn, helpt bij het bepalen van lopende en relevante communicatie van de aanbieder naar de patiënt om de gezondheid te bevorderen)

  • Gezondheidsvragen; Functionaliteit voor het on-line invullen van vragenlijsten bijvoorbeeld anamnestische)vragenlijsten of gezondheidsvragenlijsten

  • Kwaliteit en tevredenheidsmeting; Functionaliteit om de effecten van behandelingen en de patiënttevredenheid te kunnen meten en vaststellen.

  • Tele-consultatie; Functionaliteit om een zorgprofessional remote (niet in elkaars fysieke aanwezigheid) te raadplegen in het kader van een gezondheidsvraag.

  • Zelfmonitoring; Functionaliteit om de eigen gezondheidstoestand te bewaken.

  • Tele-monitoring; Functionaliteit waarmee de patient op afstand (tele) gevolgd en begeleid (monitoring) wordt door de zorgverlener met behulp van bij de patient aanwezige meetapparatuur.

  • On-line afspraken; Functionaliteit voor het on-line maken van afspraken

Verwijzing en Overdracht

  • Dossieruitwisseling; Functionaliteit voor het versturen en ontvangen en verwerken van dossierinformatie door bijvoorbeeld verwijzer, overdragende of consulterend arts.

  • Interactie externe bronnen; Functionaliteit voor informatieuitwisseling met derden voor het verzamelen van additionele gegevens

  • Samenwerking betrokken zorgverleners; Functionaliteit voor het coördineren van zorg met andere zorgverleners en het documenteren daarvan

Consultatie & Behandeling

  • Dossierraadpleging; Functionaliteit voor het raadplegen van het dossier via verschillende views als patiëntgeschiedenis, decursus, samenvatting, problemen, diagnoses en allergieën.

  • Dossiervoering; Functionaliteit voor het bijwerken van het dossier aan de hand van gegevens uit consult, behandeling en input vanuit andere bronnen

  • Medicatie; Functionaliteit van de ondersteuning van de medicamenteuze behandeling

  • Operatie; Functionaliteit voor de ondersteuning van het operatieve proces

  • Patientbewaking; Functionaliteit voor bewaking van de patienten (bv medische alarmering, monitoring, dwaaldetectie, valdetectie, e.d.)

  • Beslissingsondersteuning; Functionaliteit voor de ondersteuning van besluiten van de zorgverlener

  • Verzorgingondersteuning (PatientServices); Functionaliteit voor de ondersteuning van het verzorgingsproces als aanvragen van verzorgingsdiensten

  • Ordermanagement; Functionaliteit voor de uitvoering van de closed order loop van onderzoeken (aanvraag, planning, oplevering, acceptatie)

  • Resultaat afhandeling; Functionaliteit voor de analyse en rapportage van resultaten en notificatie naar zorgverleners en/of patient

  • Kwaliteitsbewaking; Functionaliteit voor de Bewaking en signalering van (mogelijke) fouten (verkeerde patient, verkeerde dosis, verkeerde tijd, verkeerde vervolgstap)

Aanvullend onderzoek

  • Laboratoriumonderzoek; Functionaliteit voor de ondersteuning van processen op laboratoria (kcl, microbiologie, pathologie, klinische genetica, apotheeklab, etc)

  • Beeldvormend onderzoek; Functionaliteit voor de ondersteuning van Beeldvormend onderzoek voor bijvoorbeeld Radiologie, Nucleair, Cardologie inclusief beeldmanagement (zoals VNA)

  • Functieonderzoek; Functionaliteit voor de ondersteuning van Functieonderzoek (voorbeelden ECG, Longfunctie, Audiologie)

Zorgondersteuning

  • Zorgrelatiebeheer; Functionaliteit voor beheren van alle gegevens van zorgrelaties (zorgaanbieders, zorgverleners, zorgverzekeraars e.d.)

  • Zorgplanning; Functionaliteit voor het maken en beheren van afspraken , opnames, overplaatsingen, ontslag en verwijzing

  • Resource planning; Functionaliteit voor het plannen van resources (personen, zorgverleners) en middelen

  • Patiëntadministratie; Functionaliteit voor beheer van demografie, contactpersonen en alle andere (niet medische) informatie nodig voor het ondersteunen van het consult en de behandeling

  • Patiëntenlogistiek; Functionaliteit voor de ondersteuning van het verplaatsen van mensen en middelen (bv transportlogistiek, route ondersteuning, track & tracing, aanmeldregistratie, wachtrijmanagement, oproep;Functionaliteit en; Functionaliteit tbv sterilisatie van middelen)

  • Zorgfacturering; Functionaliteit voor de vastlegging van de verrichting en factureren van het zorgproduct

ONDERWIJS

  • Onderwijsportfolio; Functionaliteit voor creatie en beheer van het onderwijsportfolio

  • Learning Content Management; Functionaliteit creatie en beheer van onderwijscontent

  • Educatie; Functionaliteit voor het geven van educatie dmv digitale middelen

  • Toetsing; Functionaliteit voor het geven en beoordelen van toetsen

  • Student Informatie; Functionaliteit voor het beheren van alle informatie van en over de student

  • Onderwijs rooster & planning; Functionaliteit voor het roosteren en plannen van het onderwijsprogramma

BEDRIJFSONDERSTEUNING

  • Vastgoed; Functionaliteit die beheer, bouw en exploitatie van gebouwen en de daaraan verbonden faciliteiten en goederenstromen ondersteunt.

  • Inkoop; Functionaliteit die inkopen van producten en diensten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt.

  • Voorraadbeheer; Beheren/beheersen van de in- en uitgaande goederenstroom (door middel van planningtools) inclusief supply chain

  • Kennismanagement; Functionaliteit die het creëeren en delen van gezamenlijke kennis ondersteunt.

  • Datamanagement; Functionaliteit voor ondersteunen van datamanagement, inclusief reference & master datamangement, metadatamanagement, dataanalytics

  • Voorlichting; Functionaliteit die het geven van voorlichting via verschillende kanalen ondersteunt

  • Hotelservice; Functionaliteit die de hotelfunctie ondersteunt, hierbij inbegrepen zijn parkeren, catering, kassa

  • Klachtenafhandeling; Functionaliteit die de afhandeling van klachten ondersteunt

  • Personeelbeheer; Functionaliteit die het administreren en managen van medewerkers ondersteunt.

  • Tijdsregistratie; Functionaliteit waarmee het registreren van de bestede tijd van individuen wordt ondersteund.

  • Financieel beheer; Functionaliteit waarmee de financiële administratie en verwerking van financiële stromen wordt ondersteund.

  • Salarisverwerking; Functionaliteit waarmee het uitbetalen van salarissen aan medewerkers wordt ondersteund.

  • Beheren medische technologie; Functionaliteit die beheer, onderhoud en gebruik van diverse medische apparatuur ondersteunt

  • Beveiliging; Functionaliteit die ondersteunt bij het uitvoeren van de veiligheid, kwaliteit en milieu taken en verplichtingen

  • Relatiebeheer; Functionaliteit ter ondersteuning van relatiebeheer in brede zin.

  • ICT-change en servicemanagement; Functies voor het faciliteren van hulpvragen en oplossingen.

GENERIEKE ICT FUNCTIES

Werkplek en samenwerken

  • Beheren werkplek; Functionaliteit voor beheren hardware (PC, monitor, mobile device, printers, scanners , bedside, tv e.d.) en software op de werkplek of bed-site. (LCM,CMDB,deployment, virtual desktop, e.d.)

  • Printing & scanning; Functionaliteit voor het afdrukken en scannen.

  • Kantoorautomatisering; Functionaliteit voor standaard kantoorondersteuning (tekstverwerking, spreadsheet, e-mail en agenda e.d.)

  • Unified communications; Functionaliteit voor de (geïntegreerde) communicatie tussen mensen via verschillende kanalen (spraak, instant messaging, video, e.d.)

  • Document & Beeld beheer; Functionaliteit voor het beheren van documenten en beelden

  • Content management; Functionaliteit voor het verzamelen, managen en publiceren van (niet-patientgebonden) informatie in elke vorm of medium (bv documenten, beelden, web content)

  • Publieke ICT services; Functionaliteit voor het aanbieden van bv radio en tv, internet, e-books, netflix e.d. )

Identiteit, toegang en beveiliging

  • Identiteit & Authenticatie; Functionaliteit voor het identificeren en authenticeren van individuen in systemen

  • Autorisatie management; Functionaliteit voor beheren van rechten en toegang

  • Auditing&monitoring; Functionaliteit voor audits en monitoring in het kader van rechtmatig gebruik en toegang

  • Certificate service; Functionaliteit voor uitgifte en beheer van certificaten

  • ICT Preventie en protectie; Functionaliteit voor beheersen van kwetsbaarheden en penetraties

Datacenter

  • Hosting servercapaciteit; Functionaliteit t.b.v. het leveren van serverinfrastructuur (CPU power)

  • Datacenter housing; Functionaliteit voor beheren van het datacenter, bijvoorbeeld fysieke toegang, cooling.

  • Hosting data storage; Functionaliteit voor data opslag

  • Data archiving; Functionaliteit voor het archiveren van gegevens

  • Backup&recovery; Functionaliteit voor back-up en herstel

  • Database management; Functionaliteit voor het beheren van databases

  • Provisioning & automation service; Functionaliteit voor het distribueren en automatiseren van diensten/applicaties.

  • Monitoring & alerting; Functionaliteit voor het monitoren en analyseren van het datacentrum

  • Servermanagement; Functionaliteit voor het beheren van servers

Connectiviteit

  • Netwerkmanagement; Functionaliteit voor het beheren van het netwerk zoals bijv. acceptatie van hardware op netwerk/ DC-lAN, Campus-LAN, NXN-WAN

  • Locatiebepaling; Functies voor het traceren en volgen van items of eigendom, nu of in het verleden. Bijvoorbeeld RFID-toepassingen.

  • DNS & IP Adress management; Functionaliteit voor het beheren van DNS en IP adressen

  • (Workplace) Remote Access; Functionaliteit voor toegang op afstand zoals inbelfaciliteiten

  • Load Balancing; Functionaliteit voor beheren van server en netwerkbelasting

  • Gegevensuitwisseling; Functionaliteit voor de ondersteuning van het gegevensuitwisselings (ESB, Message broker, e.d)