Generalforsamling - 2020

Forrige nyheder kan læses her

Klubbens ordinære generalforsamling er blevet afholdt med 22 deltagere.

Efter velkomst ved formanden blev Frank Pedersen valgt som ordstyrer. Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og derfor beslutningsdygtig. gav han straks ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

Formanden, Ulrik Nielsen, indledte med flotte mindeord for Ivan Simonsen. Forsamlingen efterfulgte med et 1 minuts stilhed.

Herefter berettede han meget fyldestgørende om årets ikke sportslige aktiviteter. Herunder pengeinstitutternes gebyrpolitik samt ikke mindst indførelse af negativ rente. Dette har fået bestyrelsen til at skifte fra Spar Nord Bank til Sparekassen Vendsyssel. Beretningen blev efterfølgende godkendt med akklamation.


Turneringsleder, Poul Erik Thomsen, gennemgik på bedste vis de opnåede sportslige resultater både for holdturneringen og de individuelle turneringer samt for stævner afholdt af klubber fra nær og fjern. Bedst er det gået i individuel 1-bande carambole, hvor Bo Engmann har opnået sølvmedalje ved Regionsfinale Vest, Tillige hermed har han kvalificeret sig til Landsfinalen. Denne spilles i Brønderslev den 15. marts. Den sportslige beretning blev ligeledes godkendt med akklamation.


Kasserer, Karsten Brath, fremlagde i hovedtræk det reviderede regnskab for året 2019. Da årets resultat viste små men sorte tal på bundlinjen havde forsamlingen kun anerkendende ord hertil. Denne beretning blev derfor ligeledes godkendt med akklamation.


Til valg af "Årets SBK´er" var der denne gang indstillet tre rigtig gode kandidater. Det endte dog med at Poul Erik Thomsen løb med æresbevisningen. I motivationen herfor fremgik det, at han som turneringsleder i det forløbne år har udført et rigtig godt stykke arbejde for klubbens turnerings spillere. Nye medlemmer er således straks blevet integreret i sammenholdet og hurtigt smidt for "løverne" i holdturneringen med mere.


Af indkomne forslag var der hele to indenfor samme emne, vores betaling ved turneringskampe og afregning af kørsel. Efter en meget lang debat blev det ene forslag trukket tilbage, mens det andet ved afstemning blev forkastet. Bestyrelsen har dog efterfølgende indvilget i at arbejde videre med sagen, således spørgsmålet eventuelt kan blive genoptaget på førstkommende ordinære generalforsamling.


Næste punkt på dagsordenen var valg til bestyrelsen. Ulrik Nielsen, Egon Jørgensen og Poul Erik Thomsen var alle på valg. De to førstnævnte var villig til genvalg, mens Poul Erik, efter lidt betænkningstid, også indvilligede i at tage en periode mere. Suppleant til bestyrelsen blev Jacob Jensen.

Knud S. K. Pedersen og Erik Brogaard genvalgtes som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Under eventuelt var der ikke mere den store talelyst, hvorfor dirigenten takkede for god ro og orden inden han gav ordet til Forårscuppen ved Michael Fischer.

Poul Erik Thomsen

Årets SBK'er - TILLYKKE!!