Christelijke school

Het was vooral het werk van ds. Van Griethuysen dat er een christelijke school werd gesticht. Het aantal leden van de schoolvereniging, die de 14de augustus 1880 werd opgericht, was aanvankelijk zeer beperkt. Het was geen eigenlijke vereniging van ouders, maar meer een commissie van een stuk of zeven personen. Uit deze vereniging werd een bestuur gevormd bestaande uit drie personen: ds. Van Griethuysen, voorzitter, A.F. de Jong, secretaris en W. Boorsma, penningmeester. De school werd op 2 november 1881 geopend.

In de gevel is een gedenksteen geplaatst met de volgende tekst: "En dat gij van kinds af de Heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot de zaligheid". De steen bevat ook de openingsdatum en het karakter van het onderwijs: christelijk nationaal onderwijs.

Het eerste hoofd van de school was de heer P. Groeneveld die hier van 1881 tot 1885 werkzaam was. Dirk Bokma was hier vervolgens tot 1889 hoofd van de school en van 1889 tot 1894 was dit Hendrik Bastiaans Alers.

In 1892 maakte men ernst met ledenwerving en werden 32 personen bereid gevonden toe te treden tot de vereniging. De eerste jaren moest men enorm met de financiën worstelen. Het bestuur ging gebukt onder schulden en meer dan eens wist men zich haast geen raad. Aan hen, die leningen hadden verstrekt, werd om kwijtschelding van de schuld of een gedeelte daarvan gevraagd; er werden "rijke" gemeenten aangeschreven om hulp; er werd een collectant aangesteld, die echter na maanden zo goed als niets had opgehaald; collecten in de kerk moesten de lasten verlichten; de klassieke schoollammeren werden aangekocht en verkocht, enzovoort enzovoort.

Ds. Van Griethuysen wist soms op originele wijze aan geld te komen. Toen er weer eens een tekort was, verordonneerde hij dat vijf leden, namelijk Tj. de Jong, A.F. de Jong, Th. Bijlsma, A. Frankena en J. Buwalda, direct elk f 25,- op tafel zouden deponeren en dat de overige leden elk een bedrag in de drie dorpen zouden bijeenbrengen. Het lijkt of de dominee zelf buiten schot wilde blijven, maar uit corres-pondentie al lang na zijn vertrek, blijkt de promotor zelf, een voor die tijd belangrijk bedrag, renteloos had geleend.

De salarissen van het personeel waren dan ook niet hoog en een onderwijzer vroeg f100,- per jaar meer of ontslag. Het leek het bestuur toen maar voordeliger om de onderwijzer het gevraagde ontslag te verlenen en het hoofd f 100,- per jaar meer te geven, als hij het werk alleen opknapte!

Maar men kwam de moeilijkheden te boven. De subsidieregelingen van Mackay en Kuyper brachten verruiming en het aantal leerlingen steeg. De school was berekend op 60 leerlingen, maar rond 1900 waren het 80 en moest er tot verbouw of liever aanbouw van de school worden besloten. Na het vertrek van ds. Van Griethuysen hadden ook de hervormde predikanten een grote invloed in de schoolzaken.

Van 1894 tot 1906 was Pier Bakker schoolhoofd. Zijn opvolgers waren: Egbert ten Hoeve van 1906 tot 1934, Geert Meulenbelt van 1934 tot 1946, A. Meinema van 1946 tot 1948, P. Schaaf van 1948 tot 1955, K. de Haan van 1956 tot 1965, H. Kampen van 1965 tot 1971. In 1971 werd Louw van Noord schoolhoofd. De school heeft 94 jaar dienst gedaan en na een korte periode van leegstand weer een nieuwe bestemming gekregen. De school werd namelijk verbouwd tot woonhuis. In 1974 is de huidige locatie in gebruik genomen.

In 1975 is kleuterschool "de Blokkedoaze" van start gegaan. De kleuters vonden een plekje in een leeg lokaal van de lagere school. Toen in 1985 het kleuter- en lager onderwijs samengevoegd werd tot basisonderwijs, hadden de kleuters hun plekje in de school al gevonden.

In 1980 bestond de school honderd jaar en dit werd gevierd met een reünie en een groot feest, met onder andere een herdenkingsdienst in de Hervormde kerk en `s avonds een revue door oud-leerlingen. De basisschool kreeg de naam "It Skûlplak", bedacht door het toenmalige hoofd van de school, meester Van Noord. De betekenis is duidelijk, een veilige plaats voor kinderen ongeacht gezindte, kleur, ras, geaardheid en intelligentie. Irene van Noord, de dochter van meester Van Noord, ontwierp het logo van de school waarin duidelijk de naam en de betekenis naar voren komen. Het logo is te vinden bij de hoofdingang van de school. In 1985 wordt Jan Haga hoofd van de school.

In de loop van de jaren negentig besloot het schoolbestuur mee te doen in de ge-meentelijke fusie van alle elf christelijke basisscholen in de gemeente Wûnseradiel. In augustus 1997 werd de bestaande vereniging na ruim 100 jaar opgeheven. Sindsdien maakt de school deel uit van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs in Wûnseradiel. In 2000 wordt Linda Waanders hoofd van de school. In 2005 heeft de school haar 125-jarig jubileum gevierd.

De christelijke school ca. 1930.

1900. Geheel rechts: Meester Pier Bakker. 2e rij van boven 3e: Paulus Eits Dijkstra, 2e van rechts, Ulke Abma, Onderste rij 3e: Durk Bootsma, 5e, Bouke Abma, 6e, Freerk Abma.

1905. Bij Meester Bakker in de klas.

1907. Achterste rij v.l.n.r.: Juffrouw Johanna Knap, faam Wijpkje Feenstra, Meester Egbert ten Hoeve, zoon Egbert ten Hoeve,

Pieter Feenstra, Hidde Feenstra, Sina Abma, Jan Abma, Grytsje Aukema, Tryntsje Aukema, Auke Laansma.

Middelste rij: Aaltje ten Hoeve, vrouw ten Hoeve, Jan ten Hoeve, Tjeerdtje de Groot, Janke de Groot, Bouke Abma, Ulke Abma, Freark Abma, Roaske Buwalda,?, Ids Veldhuis, Wypke Veldhuis. Voorste rij: Wicher ten Hoeve, Jacob ten Hoeve, Pieter W. Feenstra, Tjit Feenstra, Sjoerdsje Hibma, Gjet Hibma, Ids Hibma en nog twee kinderen van een schipper.