Vrachtrijders

Schoolstraat 10

Dit huis is in 1908 gebouwd. De eerste bewoners waren Lolle Ypes Sieperda en Dieuwke Rienstra, die een vrachtrijderij op Bolsward hadden. In 1913 werd het huis en het bedrijf verkocht aan Roelof Dijkstra, gehuwd met Janke van Es, voor f 2000,-.
In het koopcontract werd het volgende opgenomen: "De comparant Sieperda mag noch te Burgwerd direct noch indirect, geen vrachtrijderij of handel in veevoer-artikelen weer uitoefenen op straffe eener boete van duizend gulden te verbeuren ten behoeve van de kooper."
Roelof Dijkstra heeft de vrachtrijderij, met paard en wagen, en de foeragehandel tot zijn pensioen voortgezet. In 1963 is Roelof Dijkstra overleden.
 
Roelof Dijkstra woonde in het 2e huisje van links
Schoolstraat 8

Van 1917 tot 1927 woonde Albert Brouwer hier, koemelker van beroep. Brouwer had ook een vrachtrijderij op Sneek. Gerben Posthumus kwam hier in 1926 wonen en nam de vrachtrijderij van zijn voorganger Albert Brouwer over. In het begin 2x per week (dinsdag en zaterdag) met de hondenkar, via Hartwerd, naar Sneek. Spullen halen en wegbrengen, o.a. kleding en schoenen en andere gebruiksartikelen. Ook werden er kleren naar stomerij Sinnema in Sneek gebracht.

Later werd de hondenkar vervangen door paard en wagen. Op de wagen stond reclame:" Klokpoeder maakt alles schoon". Aan de reclame werd ook iets verdiend. Ook was er een koemelkerij met 8 tot 10 koeien, foeragehandel. Het slachtafval van Cuperus bracht hij naar de dwinger op de Hemert. Toen Roel Dijkstra met zijn vrachtrijderij stopte, werd ook deze rit overgenomen. Dit betekende op maandag en donderdag naar Bolsward.
Gerben Posthumus woonde hier tot 1960.

Eind 40er jaren, Johan en Cilia Posthumus voor de vrachtwaen van hun vader.

 
Gerben Poshumus aan het kaatsen.


Sjungadijk 24

Paulus Dijkstra en Tetje Boersma kwamen hier in 1947 wonen en vestigden hier hun fourage- en vrachtrijderij. Ook hadden ze een benzinepomp.
De zonen Harm en Auke Dijkstra kwamen bij hun vader Paulus Dijkstra in de fouragehandel en zetten het bedrijf voort, nadat Paulus in 1963 overleed.
Toen Harm in 1968 trouwde met Jetske Reitsma, werden de voormalige fietsenwinkel en het woonhuis gesplitst en. Moeder Tetje kwam in de ene helft te wonen en Harm en Jetske in de andere helft. Tetje Boersma overleed in 1981. De twee panden werden daarna weer samengevoegd. Harm Dijkstra overleed in 1998.
 Paulus Dijkstra met een auto pulp
Paulus met zoon Harm.

Het voormalige wagenpark van Harm Dijkstra.

Nota van de Gebr. Dijkstra voor de kerkvoogdij
   

Comments