Boerenleenbank

Sjungadijk 26

In 1908 is de "Coöperatieve Boerenleenbank van Burgwerd en omstreken" opgericht.

"Den 16 maart werd ten huize van den heer J. de Vries te Burgwerd eene vergadering van veehouders gehouden en werd besloten alhier eene coöperatieve Boerenleenbank op te richten in aansluiting bij de Centrale Reefraissen Bank te Utrecht. 16 veehouders zijn bereid als lid toe te treden."

 

Met deze woorden uit 1908 is het begin van de Rabobank van Bolsward geboekstaafd. De schrijfwijze "Raiffeisen" leverde nog enige problemen op. Maar verder wisten de heren terdege wat ze wilden. D. van der Werf werd opgedragen "verschillende brochures te ontbieden om tot leidraad te dienen bij de oprichting, benevens een Ledenregister".

 

Op 6 april 1908 kwamen de oprichters weer bij elkaar in het huis van kastelein Jildert de Vries om de akte van oprichting te tekenen. Notaris Klaas Gorter uit Wommels las de statuten voor, zoals die door de Centrale Bank waren vastgesteld. Uit de oprichtingsakte blijkt dat de bank van Burgwerd in het leven is geroepen door vijftien landbouwers en kastelein Jildert de Vries.

 

Op 26 mei werd de eerste algemene ledenvergadering gehouden. Voorzitter werd Gabe Hellinga. Als voorzitter van de Raad van Toezicht werd Mebius Kramer gekozen, terwijl het kassiersschap opgedragen werd aan Teake Popma. Zijn beloning werd vastgesteld op f 30,- per jaar. Het door de leden gestorte entreegeld van f 0,50 per persoon, in totaal f 7,50, werd aan de nieuwe kassier overhandigd. Een bescheiden startkapitaal.

2 Spaarpotjes van de C.B.L.B