Förändring är bra - om det leder till önskade resultat.

Post date: Aug 26, 2014 7:16:16 PM

Förändring är bra - om det leder till önskade resultat.

Förändring behövs när det finns ett behov, behov ser man oftast genom att man observerar symptom. Det viktiga är att man tar reda på vad problemet är så att det inte är symptomen man åtgärdar utan det egentliga behovet som orsakade symptomen . Det finns handlingskraftiga ledare som gör något för att åtgärda symptom, istället för att avvakta medan man utreder behoven/ problemen. Det är inte bara fel att göra så här, det är JÄTTE-fel, och kan orsaka mer skada än nytta. Men varför anser jag att det är så fel att åtgärda symptomen, är det inte bra att agera? Inte alltid, jag skall förklara, men innan jag tar upp resurser som förbrukas vid förändring, så vill jag nämna att förtroendekapitalet wllwe som jag helst vill kalla de Förtroendevärdet, också “förbrukas”.

Förtroendekapital/värdet, personlig eller knuten till organisationen

Förtroendekapital/värdet är det som finns uppbyggt under månader, år, årtionden. Förtroendekapital/värde kan vara knutet till dig som ledare eller till organisationen. Ditt personliga förtroendekapital/värde är knutet till din position men också som till dig som person. Organisationens förtroendekapital/värd är den kollektiva förtroendet att “vi är på rätt väg”. Innan förändring eller förbättring visar positiva resultat så förbrukas förtroendekapital/värde. Man kan inte “köpa” eller ersätta förtroendekapital/värde, det kan bara utvecklas, positivt eller negativt. Det påverkas av hur personer känner, det vill säga värde, respekt, förtroende eller den tillit som finns hos de medarbetare/ kollegor som blivit utsatta för förändringen. Först när förändringen kan upplevas kan man börja se om förtroendekapitalet/värdet ökar eller minskar. Har du förtroendekapital/värde kan du bygga pyramider, har du tappat det är det svårt att få någonting alls gjort.

Med förtroendekapital Utan förtroendekapital

Resurser, tid och pengar

Tid är en viktig parameter vid förändring, eftersom upplevelsen av förändring skiljer sig mellan personer. Det som känns långsamt för vissa kan te sig skrämmande snabbt för andra. Många faktorer spelar in. Hur engagerad man är i förändringen, hur ofta man är berörd, och så vidare. För att nå en positiv upplevelse av förändring måste man ta hänsyn till individerna, men också att hantera förväntan, det vill säga att man informerar om vad som händer och när resultaten kommer att synas.

Förändring kostar, både i tid och pengar och om man inte ser någon förbättring så kommer frågan “varför gjorde vi detta”? Alltså, hur vet vi att en förändring eller förbättring är bra?

ROI - Return on Investment

Tänk på ROI för resurser men också förtroendekapital/värdet. Många ser förändringsarbete som en ekonomisk investering men man bör också räkna på förtroendekapital/värdet, speciellt om man kommer att behöva genomföra flera förändringar. Du är ansiktet, representanten för förändringen varken du vill eller ej. Då är det viktigt att den investeringen du / verksamheten har gjort i ett förändringsarbete verkligen ger tillbaka på investeringen med ränta. både i tid, pengar men också i förtroendekapital/värde.

Mäta ROI för tid och pengar

Har dina förbättringsinsatser verkligen givit resultat? För att veta det måste ett antal frågor ställas redan innan arbetet med förändringen börjar. För att kunna se en förbättring måste man ha kunskap om nuläget och förväntat förbättrat läge. Ta dig tid att gå igenom frågorna nedan i gruppen, med ledningen, kollegorna, i teamet innan ni kör igång, eller om du är beslutsfattare så kräv svar från sponsorerna innan start. Frågorna är enkla men kan vara svåra att svara på om man inte har tänkt igenom vad man håller på med, och varför. När man har listat insatser för förändring/förbättring så ställ följande frågor för att värdera om insatserna ger önskat utfall.

- Hur stor effekt ger förändringen? (Tidsbesparing, pengabesparing, ökad vinst, ökad effektivitet)

- Vilka mätningar finns som kan visa på förändringen? (Befintliga eller nya mätvärden)

- Hur vet vi om förändringen är permanent eller tillfällig? (Kan vi se trender)

Uppföljning efter förändring

Om förbättringen var lyckad så vill man gärna gå ut med information för att även bättra på förtroendekapitalet/värdet, men glöm inte att även om förändringen inte var så lyckad och inte uppnådde den effekt ni hade tänkt er så kan man se till att förbättra förtroendekapitalet/värdet genom att vara tydlig mot organisationen.

Så både vid lyckade och inte så lyckade förändringar så var noga med svaren på följande frågor:

- Vad kan förbättras i de genomförda förändringarna?

- Hur kan vi driva förändringar på ett bättre sätt, vilka åtgärder skulle vara mest effektiva?

- De förbättringar som skett, hur se till att de förblir. på minst den nya nivån och inte faller tillbaka?

Avslutningsvis

Tycker du att det är enkla frågor, då har du inte försökt svara på dem själv. Tycker du att det är tuffa frågor? Javisst, det är meningen eftersom det är förtroendekapitalet/värdet vi pratar om nu. förtroendekapitalet/värdet som förbrukas och förbränns om vi inte gör någonting, och förtroendekapitalet/värdet är mycket viktigare än simpla pengar, pengar kan ersättas, lånas, fördelas. förtroendekapitalet/värdet har man, eller har man inte..