O databáze

QR ITEBIO

Databáza Rastliny pre zlepšenie kvality života prezentuje výsledky projektu ŠF EÚ Netradičné druhy rastlín ako zdroje biopotravín a suroviny pre nové spracovateľské technológie (ITEBIO) , ITMS: 26220220115, ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Projekt je riešený na úrovni niekoľkých samostatných aktivít, orientovaných na špecifickú oblasť vývoja a produkcie bioproduktov pre humánnu výživu. Základom je hľadanie a výskum produkčných zdrojov/surovín pre vývoj a výrobu biologicky vysoko hodnotných potravín, pričom významné miesto patrí hľadaniu nových, ale aj návrat k tradičným potravinovým zdrojom či "znovuobjavenie" zabudnutých druhov kultúrnych aj divorastúcich rastlín, ktoré poznali a využívali naši predkovia.

V kontexte globálnych zmien klimatických podmienok sa pozornosť presúva aj na rastlinné druhy, ktoré nepatria do tradičnej potravovej základne v našich oblastiach, avšak čoraz častejšie sa stávajú súčasťou našich stravovacích preferencií. Databáza Rastliny pre zlepšenie kvality života je tak aj informačným zdrojom o hospodárskej hodnote menej známych a menej využívaných druhov rastlín, ako potenciálnych zdrojov pre výživu a iné praktické využitie. Prečo projekt využíva takúto možnosť diseminácie výsledkov? Výsledky sú určené nielen odbornej, ale najmä širokej laickej verejnosti a sieťové informačné prostredie vytvára veľmi vhodné podmienky na informačné aktivity práve smerom k širokému spektru záujemcov o aktuálne informácie z oblasti dostupnosti a produkcie toho, čo tvorí možnosť zabezpečenia potrieb pre produkciu potravín.

Okrem základnej, všeobecnej charakteristiky vybraných jednotlivých druhov (najmä kultúrnych) rastlín na úrovni botanickej identifikácie, databáza predstavuje aj súbor vybraných odrôd, ktoré sú výsledkom šľachtiteľských programov zameraných na úpravu vlastností týchto druhov a to konkrétne na špecializovaných pracoviskách na Slovensku a v bývalom Československu. Bližšie popísané sú vlastnosti vybraných odrôd, pôvod a história. Informácie sú doplnené o obrazovú dokumentáciu, ktorej zdrojom sú domáce a zahraničné pramene. Súčasťou je prehľad špecializovaných pracovísk zameraných na šľachtenie rastlín, viacjazyčný prekladový slovník názvov rastlín a doplnkové informačné zdroje k téme (listiny registrovaných odrôd, klasifikátory, legislatíva, odkazy na rôzne inštitúcie a organizácie atď.).

Kontakt: doc. Ing. Ján BRINDZA, CSc., Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra. E-mail: jan.brindza@uniag.sk

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Logá EÚ a ASFEU

Dátum poslednej aktualizácie: 2014-02-24