M7.T5. Postproducció

Introducció

S'anomena procés de postproducció de video, a tots aquells passos que succeeixen després de la gravació de video i d'audio, és a dir, després del procés de producció.

Quan es disposa de tot el material necessari de video i d'audio en brut, és a dir, simplement gravat, sense cap tractament comença aquest procés que consta de diferents passos:

Captura

Avui en dia, on la majoría de mitjans són digitals, aquest procés consisteix en volcar tot el material d'audio i de video a la màquina que s'encarregarà de fer la resta de processos fins obtenir la nostra producció final.

Si alguna de les gravacions s'ha realitzat amb mètodes analògics, és en aquesta fase que caldrà fer la conversió a digital, per incorporar-la amb la resta de material.

Es prepararà l'entorn de treball per al posterior muntatge:

Crear una carpeta que contindrà el projecte.

 • Aquesta carpeta contindrà alhora diferents carpetes: 'Audio, video, img, sons, projecte, export'.
 • Obrir el programa d'edició de video i crear un nou projecte que es quardarà dins la carpeta 'projecte'.
 • En el repositori del projecte ja creat, es crearan també diferents carpetes, on s'importaran els elements desats en les carpetes definides prèviament en el sistema d'arxius de la màquina.

Visionat

1r visionat

Des del propi projecte acabat de crear, i utilitzant la finestra de visionat, caldrà visionar una per una totes les preses de tots els plans que s'han gravat, aquest visionat persegueix els següents objectius:

 • Comprovar que es disposa de tot el material necessari.
 • Fer-se una primera idea del contingut de les gravacions, per començar a pensar en possibles futurs canvis en el muntatge.
 • Descobrir mancances generals i pensar en com es podran solucionar.
 • Es poden fer tants primers visionats com es consideri necessari fins tenir la certesa de que amb el material disponible és possible el muntatge.

Els visionats ajuden a la visió global de la producció final, això és molt necessari a l'hora de plantejar canvis en el muntatge.

2n visionat

De nou, des del propi projecte, i amb una idea una mica més clara de com serà el muntatge final, es procedeix a un segon visionat, en el que es pretèn:

 • Fer una primera tria de preses i clips de so, descartant aquelles gravacions que no siguin adequades al muntatge i buscant la millor de les opcions entre les diferents preses.
 • Posar títol a cadascun dels clips de video i audio que es preveu que s'utilitzaran durant el muntatge final. El títol ha de ser descriptiu i curt. En cas de dubtar entre dues preses, tindran el mateix títol i un nombre correlatiu o un comentaria diferenciador (Ex: Entrada a la casa. Presa fosca).
 • Definir el punt d'entrada i sortida previst inicialment per a cada pla.
 • Si el volum de plans és molt gran, caldrà agrupar-los fent carpetes per cada seqüència.
 • Comprovarà que es disposa de tot el material gràfic i sonor previst en el procés de preproducció i que aquest té la qualitat i el format adequat per la seva futura edició. Si no fos així, caldria pensar com es transformaran aquestes mancances, ja sigui millorant la qualitat de les preses amb procesos digitals o bé eliminant-les del muntatge previst.


Planificació del muntatge

Si la fase de producció, no ha donat peu a la improvització, si tampoc hi ha previsió de fer cap canvi en el muntatge inicial previst, en aquesta fase, simplement es verificarà que el material obtingut (a la fase de producció) s'escau amb el muntatge definit en la preproducció. Aquesta verificació es farà pla per pla i transició per transició.

Si no és així, ja sigui perquè el material obtingut durant la producció és diferent del previst durant la preproducció o bé perquè es considera la possibilitat de plantejar un altre tipus de muntatge (muntatge altern, muntatge paral·lel, ...), caldrà seguir el següents passos:

 • Plantejar aquest nou muntatge en linies generals
 • Definir el muntatge pla a pla (com s'havia fet en la fase de preproducció
 • Veure si es disposa del material necessari per aquest nou muntatge. En cas que no, pensar la manera de solventarla diferència.

Edició

1r muntatge per tall

Amb totes les preses dels plans triades. Amb una primera idea de l'estructura del muntatge definida. es procedirà a fer un primer muntatge que servirà per veure si la nostra producció funciona o no (si s'entèn, si transmet el que hem previst, si tè problemes de racord, ....). Per aquest primer muntatge seguirem el següent procés:

 • Crear en el repositori del projecte les seqüències previstes. Cal tenir en compte que els programes d'edició de video, entenen el concepte seqüencia com una manera d'agrupar clips de video o altres seqüències. Per això una seqüència en un programa d'edició pot correspondre tan al concepte de seqüència real, com al d'escena, com al de muntatge final.
 • A cada seqüència afegir les preses dels plans (amb punts d'entrada i sortida prèviament definits). En l'ordre que preveiem que es veuran en el muntatge final.
 • Crear en el respositori una seqüència per cada escena, que contindrà les diferents seqüències.
 • Crear en el respositori una seqüència per al muntatge final que contindrà les diferents seqüències

Un cop realitzat aquest primer muntatge es visiona, es proposen solucions per als problemes sorgits o per les millores que poden acudir-se.

Muntatge definitiu

Val la pena fer una còpia del projecte per no perdre el primer muntatge, però alhora poder aprofitar tota la feina realitzada prèviament. També es podria treballar amb el mateix projecte creant diferents seqüències i agrupant-les en carpetes, això va a gust de l'editor i també dependrà de quan diferent es prevegui del 1r muntatge.

En aquest segon i definitiu muntatge caldrà:

Afegir les transicions

Comprovar el nivell d'audio entre plans

Comprovar el ràcord

Reajustar la durada dels clips de video

Afegir música de fons quan calgui, si cal

Afegir efectes i/o filtres

Crèdits inicials i finals

Exportació

Quan el muntatge definitiu està finalitzat i s'obté el vist i plau, s'exportarà el video als formats adequats als mitjans que hagin de ser publicats ( DVD, Video per internet, video per mòbil, ...).