AM1.1 El zootrop i el fenaquitoscopi G2

Aquest treball consta de tres elements: