M6.T3. Moviments de càmera

Introducció

En funció de com es mogui la càmera, vertical, horitzontalment o desplaçant-se o amb alguna combinació d'aquests, es poden transmetre sensacions diferents. conèixer els efectes de cadascun d'aquests moviments, permet utilitzar-los cercant una intenció.

A continuació es mostren els possibles moviments de càmera i la funció que compleixen cadascun d'ells i algun exemple d'on s'han utilitzat.

Càmera fixa

Per què la càmera no es mogui, ni una mica, cal que estigui situada sobre un suport estable, normalment un trípode. Més endavant veurem els diferents tipus de suport existents per subjectar una càmera.

L'ús de la càmera fixa és un recurs molt utilitzat en els inicis del cinema perquè recllia l'herència del teatre, i perquè equips de filmació eren molt pesats i difícils de transportar. De fet, encara s'utilitza molt, però no de manera exclusiva.

En aquest cas, la càmera funciona com un espectador en una obra de teatre. Tots els moviments els fan els actors.

És difícil imaginar-se una persecució de cotxes només amb càmeres fixes i percebre l'emoció del moment.

En la següent escena de "el gran dictador" de Chaplin, predomina, especialment al principi, l'ús de la càmera fixa.

El gran dictador

Panoràmica

És la rotació de la càmera sobre el seu propi eix (horitzontal, vertical o diagonal).

Les panoràmiques s'acostumen a fer amb la càmera muntada sobre un tripode, tot i que també es poden fer a mà, tot i que obviament resulten més inestables.

Aquest és un moviment pot tenir diferents intencions:

 • Descriptiva: quan es mostra un espai.
 • D'acomanyament: quan es segueix un element en moviment.
 • De relació: quan es vol associar més d'un personatge.

Què cal tenir present al realitzar una panoràmica:

 • Aquest moviment sempre ha de començar en un enquadrament fixe i acabar en un altre enquadrament fixe. De fet, és un bon hàbit contar tres segons abans de començar a moure la càmera i contar-ne tres més un cop finalitzat el moviment.
 • Aquest moviment no hauria de superar els 150 graus.
 • Si es fan diferents panoràmiques seguides, és important mantenir la mateixa direcció, acostuma a ser més fluida una panoràmica d'esquerra a dreta.
 • Com que al fer una panoràmica, l'escenari inicial és diferent del final, és molt important haver assajat prèviament els canvis que succeeixen amb els canvis de llum i els elements enfocats.

Tipus de panoràmiques

 • Horitzontal: És la rotació de la càmera d'esquerra a dreta i a l'inversa 'Pan'.
 • Vertical: De dalt a baix o d'abaix a dalt. També s'anomena 'Tilt'.
 • Sobre el seu eix òptic: El 'Roll'. Aquest pot ser CW quan segueix el moviment de les manetes del rellotge, o CCW (o ACW) quan va en direcció oposada a les manetes del rellotge.
 • Obliqua: Moviment en diagonal de la càmera, El capçal del trípode no ha d'estar anivellat.
 • Panoràmica circular: 360 gruas de gir.
 • Escombrat: Panoràmica tan ràpida que no hi ha temps de veure clarament les imatges que es recullen. són unes línies de fuga que apareixen davant de la càmera. És un recurs estilístic que s'utilitza sobretot com a transició: mareig, record, intercanvi de mirades, per mostrar accions paral·leles.

En el següent video, "Dersu Uzala" d'Akira Kurosava, s'aprecia només començar una panoràmica. Val la pena posar especial atenció, en com canvien, al llarg de la panoràmica, la distància dels personatges a la càmera. Això implica que a mida que aquesta distància es va modificant, el focus de la càmera també ho ha de fer.

Dersu Uzala - Akira Kurosava

Travelling

Aquest moviment es produeix en un espai tridimensional. Bàsicament la càmera es desplaça, ja no gira sobre un eix, sinò que avança, retrocedeix, s'enlaira, aterra o qualsevol combinació d'aquests.

S'utilitza sobretot en situacions en que es necessita un apropament o allunyament del motiu o escenari.

Es realitza utilitzant unes vies per sobre les que es desplaça la càmera.

Aquests moviments poden ser:

 • D'avançat
 • De retrocés
 • D'acompanyament.

Els travelings fan més dinàmics els plans perquè varien la perspectiva amb el moviment de la càmera.

Tipus de travelings:

 • Acompanyament: Acompanyen el desplaçament d'un personatge. No canvia l'enquadrament.
 • Aproximació: Per apropar-nos a un personatge sense desenfocar el fons.(dolly in o truck in)
 • Allunyament; Per allunyar-nos d'un personatge sense desenfocar el fons.(dolly back)
 • Circular: descriu 360 graus al voltant del motiu
 • Horitzontal: La càmera descriu un moviment horitzontal respecte l'objecte (trucking)
 • Vertical: La càmera descriu un moviment vertical respecte l'objecte
 • Obliqu: La càmera descriu un moviment Obliqu respecte l'objecte
 • Traveling zoom: La idea és que el fons s'allunya i el personatge es manté a la mateixa distància. S'aconsegueix combinant un traveling d'allunyament amb un zoom in.

Quin tipus de traveling s'ha utilitzat en el següent video?

Travelling

Zoom

Per realitzar aquest moviment, cal un objectiu de tipus zoom, és a dir, que se li pugui modificar la distancia focal. Permet que els objectes s'apropin o s'allunyin sense necessitat de desplaçar la càmera. També s'anomena traveling òptic, però a diferència del traveling normal, els objectes que s'acosten es comprimeixen i no es descobreixen les zones amagades darrera dels objectes.

Actualment pràcticament no s'utilitza durant la filmació d'una pel·lícula, però si que es pot utilitzar previament a una gravació per tal de definir correctament l'enquadrament.

S'ha utilitzat molt en el cinema dels anys 60 i 70 amb una intenció efectista:

Valerio Lazarov - Zoom

Tipus de zoom

El zoom in: El zoom d'apropament, tanca l'angle de la lent (augmenta la distància focal), redueix l'angle de visió i augmenta el tamany de la imatge. Disminueix la profunditat de camp,i acosta el fons.

El zoom out: El zoom d'allunyament, obre l'angle de la lent, amplia l'angle de visió i disminueix el tamany de la imatge. Amplia la profunditat de camp, i alluny el fons.

Steadycam

És el moviment lliure de la càmera. S'aconsegueix amb un sistema de suspensió o absorció del moviment, que permet realitzar seguiments d'objectes en moviment en situacions on un traveling no és viable: pujant una escala o a través dels arbres d'un bosc.

Utilitzant l steadycam

Cap calent

És el moviment en diversos eixos del cap de la càmera permetent quslsevol tipus de seguiment i moviment a diferents alçades. Proporciona espectaculraitat i s'utilitza molt en programes de televisió més llampants, també en publicitat i en clips musicals. Permet tots els punts de vista amb continuitat.

La seva aplicació al cinema, juntament amb l'steadycam ha desenvocat en el que es coneix com a "càmera desencadenada",

J.Campbell - 007 Casino Royale

Càmera en ma

És un moviment associat inicialment al punt de vista subjectiu, donat que es transmeten les vibracions de la càmera a l'espectador.

tot i així, darrerament s'ha enriquit el significat del moviment de càmera associant-lo a una sensació realista per la seva herència del reportatge televisiu i als efectes violents o de tensió (per exemple en persecucions en el cinema de terror).

CW i CCW (o ACW)

També es poden realitzar moviments de rotació amb la càmera, en sentit horari (CW) o al contrari de les manetes del rellotge (CCW)

Càmera en mà

Birdman (lejandro González Iñárritu 2014)

Exemple diferència Càmera en mà - Steadycam

Càmera en mà - Steadycam