AM6.6 Il·luminació

Dinàmica

Crear un àlbum en el google drive que s'anomenarà AM6.5 i compartir-lo amb el professor. Aquest àlbum contindrà les tres fotografies amb els comentaris corresponents que es detallen en l'exercici següent:

Exercici

Crea tres fotografies amb tres il·luminacions diferents, seguint el mètode del triangle d'il·luminació, on es vegi clarament com influeixen els diferents focus de llum en una imatge. Tingues en compte el següent:

  • Si el resultat no és perfecte no passa res.
  • Per a realitzar aquest exercici necessitaràs tres focus de llum diferents.
  • Un focus de llum pot ser una làmpara de casa (qualsevol no ecològica ni fluorescent ) envoltada amb una cartolina negra.
  • La llum del dia també es pot considerar una llum principal (tal i com s'indica en els apunts) .
  • Cal tenir en compte quines làmpares produeixen una llum més forta i més difosa, i utilitzar-la segons l'esquema del triangle de l'il·luminació.

Important!! En els comentaris de les fotografies cal explicar:

  • Característiques de les llums que s'han fet servir.
  • On s'han situat (horitzontal i verticalment).
  • Quin resultat s'ha obtingut.