AM2.2 Profunditat de camp

Per a poder realitzar aquesta activitat serà imprescindible dominar els conceptes explicats en el temes 'L'objectiu' i 'La profunditat de camp' del mòdul 2: Mecànica fotogràfica. A aquest efecte es proposen els següents exercicis previs. En aquests exercicis es suposa que caldrà fer provatures amb els paràmetres adequats perquè:

 • Les fotografies no surtin ni fosques ni cremades.
 • La profunditat de camp sigui la que es demana.

Exercici previ 1 - distancies focals

0.- Situeu-vos en un punt fix des del qual fareu diverses fotografies.

1.- A 2 metres d'aquest punt situeu una persona o objecte. A 6 metres situeu-hi una altra persona o objecte.

2.- Configurar la càmera amb els següents paràmetres:

 • Prioritat per diafragma (rodeta a A de Aperture)
 • ISO la que indiqui el professor (tenint en compte la llum ambient).
 • Diafragma tant obert com es pugui.

3.- Per aconseguir una fotografia amb molta produnditat de camp (tots dos objectes es mostrin enfocats): Feuuna foto amb una distancia focal molt curta que anomenareu p1-1 i anoteu:

 • Quina és la distància focal de l'objectiu actual
 • Com és l'angle de visió (mitjà, petit o gran)

4.- Per aconseguir una fotografia amb poca profunditat de camp (només un dels dos objectes es mostri enfocat): Repetiu la foto però aquesta vegada feu que la distància focal sigui molt llarga, anomeneu-la P1-2 i anoteu:

 • Quina és la distància focal de l'objectiu actual
 • Com és l'angle de visió (mitjà, petit o gran)

Exercici previ 2 - diafragma

0.- Situeu-vos en un punt fix des del qual fareu diverses fotografies.

1.- A 1 metres d'aquest punt situeu una persona o objecte. A 6 metres situeu-hi una altra persona o objecte.

2.- Configurar la càmera amb els següents paràmetres:

 • Prioritat per diafragma (rodeta a A de Aperture)
 • ISO la que indiqui el professor (tenint en compte la llum ambient).
 • Distancia focal 70 i si no la teniu tan gran, la més gran que tingueu.

3.- Per a aconseguir una fotografia amb molta profunditat de camp (tots dos objectes es mostrin enfocats): Feu una foto que anomenareu p2-1 amb un diafragma molt tancat i anoteu:

 • Quina és l'obertura del diafragma selecconada
 • Quina velocitat d'obturació calcula la màquina que és l'adequada.

4.- Per a aconseguir una fotografia amb poca profunditat de camp (només un objecte es mostri enfocat): Feu una foto que anomenareu P2-2 amb un diafragma molt obert i anoteu:

 • Quina és l'obertura del diafragma selecconada
 • Quina velocitat d'obturació calcula la màquina que és l'adequada.
 • Ha canviat respece la foto anterior? Expliqueu perquè.

Exercici previ 3 - Proximitat a l'objecte

0.- Situeu-vos en un punt fix des del qual fareu diverses fotografies.

1.- A 1 metre d'aquest punt situeu una persona o objecte. A 6 metres situeu-hi una altra persona o objecte.

2.- Configurar la càmera amb els següents paràmetres:

 • Prioritat per diafragma (rodeta a A de Aperture)
 • ISO la que indiqui el professor (tenint en compte la llum ambient).
 • Distancia focal 70 i si no la teniu tan gran, la més gran que tingueu.
 • Diafragma tant obert com es pugui.

3.- Per a aconseguir una fotografia amb major profunditat de camp : Feu una foto que anomenareu P3-1 enfocant l'objecte més allunyat:

4.- Per a aconseguir una fotografia amb menor profunditat de camp: Feu la mateixa que anomenareu P3-2 foto enfocant l'objecte més proper.

5.- Si no aconseguiu el resultat desitjat, modifiqueu les distàncies dels objectes raonant sempre el perquè de la modificació.

Exercici 1

Dinàmica

Creeu la carpeta AM2.2 dins del vostre google drive, on hi desareu les fotos amb el nom indicat a cada exercici.

A més:

Dins de la col·lecció de la matèria (creada a l'activitat AM2.0) crea una publicació amb el nom AM2.2previ on s'hi desaran les fotografies fetes en l'exercici previ amb les explicacions sol·licitades en l'apartat de comentaris del google plus.

Crear un document amb el google docs anomenat AM2.2CognomsNom, que respongui els dubtes plantejats en els exercicis en el que inserireu les fotografies que heu realitzat.

Compartiu aquest document amb el mail del professor i afegiu un enllaç en una publicació del google plus que anomenareu AM2.2Exercici1

Criteris de correcció

Interès mostrat en les sessions pràctiques a classe

Com les fotografies fetes, s’ajusten al que es demana en l’enunciat de l’exercici

Iniciativa i creativitat en la realització de les fotografies

Correctesa de les respostes escrites

Capacitat de síntesi a les respostes escrites

Puntualitat i correcció en l’entrega

Descobrir obertures

Distancia focal

 • Es tracta de veure com canvia la profunditat de camp en un paisatge quan es modifica la distancia focal
 • Mantenint la mateixa obertura de diafragma, Fer tres fotos d'un paisatge:
  • Una amb un gran angular, que anomenareu DF1
  • Una altra amb un objectiu normal, que anomenareu DF2
  • Una amb un teleobjectiu, que anomenareu DF3
 • Comenta les diferències.

Diafragma

 • Es tracta de veure com canvia la profunditat de camp en un paisatge quan es modifica el diafragma
 • Sense variar la distància focal de l'objectiu, fer tres fotos. Totes tres fotos de tres objectes ( o subjectes) situats a distàncies diferents (un a prop, l'altre una mica més lluny i el darrer el més allunyat de tots tres).
  • Primera foto: Modifica el diafragma perquè només aparegui enfocat l'objecte del mig que anomenareu D1
  • Segona foto: Modifica el diafragma perquè apareguin enfocats l'objecte més proper i l'objecte del mig que anomenareu D2
  • Tercera foto: Modifica el diafragma perquè apareguin enfocats tots els tres objectes que anomenareu D3

Proximitat a l'objecte enfocat

 • Es tracta de veure com canvia la profunditat de camp quan ens allunyem de l'objecte enfocat
 • Mantenint el diafragma i la distancia focal de l'objectiu, Fer tres fotografies d'un argre a la muntanya, o d'un fanal en un carrer.
  • Primera foto: Molt allunyat de l'arbre (o fanal) que anomenareu Pr1
  • Segona foto:a mitja dinstància de l'arbre (o fanal) que anomenareu Pr2
  • Tercera foto:a prop de l'arbre (o fanal) que anomenareu Pr3
 • Aquestes tres fotografies han de mostrar clarament com afecta a la profunditat de camp, la distància que hi ha entre un objecte fotografiat i la càmera. Explicar breument aquest fenomen fent servir aquestes imatges.