Gospel or Good News - Evangelie of Goede Nieuws

Gospel or Good News

The word “gospel” is derived from the old English "godspel", which means “good news; good tidings.” In some Bible translations, “gospel” is used to render the Greek word eu·ag·geʹli·on, "evangelion" meaning “good news.”

“Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people.” (Mt 4:23 NIV)

“And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come.” (Mt 24:14 NIV)

“After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God.” (Mr 1:14 NIV)

As used in the Bible, the gospel, or good news, refers to the message about the Kingdom of God and of salvation by faith in Jesus Christ.


Gospel of Goed Nieuws

Het woord "gospel" is afgeleid van het oude Engelse "godspel", wat "goed nieuws" betekent of "goede tijding ". In sommige Bijbelvertalingen wordt "gospel" of ‘"evangelie" gebruikt om het Griekse woord eu · ag · geʹli · on weer te geven, met ‘evangelion’ dat ‘goed nieuws’ betekent.

“Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.” (Mt 4:23 NBV)

“Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.” (Mt 24:14 NBV)

“Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde.” (Mr 1:14 NBV)

Zoals het in de Bijbel wordt gebruikt, verwijst het evangelie, of goed nieuws, naar de boodschap over het Koninkrijk van God en over redding door geloof in Jezus Christus.


The Good News around a man

For centuries people awaited a promised one from God.Thousands of people looked out for that man who would come to liberate them and who would become their king.

The “Gospel” is in a way “the message concerning Christ, the kingdom of God, and salvation.”In our present day world the word “gospel” is also defined as “an interpretation of the Christian message (the social gospel)”; “the message or teachings of a religious teacher.”

That religious teacher is the Nazarene master teacher Jeshua, today better known as Jesus. He came onto this world with a task given by his heavenly Father, which he wanted all people to come to know.His message was one of some very good news, based on the Words of God, the Bible.

For mankind it is important to know that in the Book of books words are assembled which can give us some good hope to look forward to better tidings.

The Gospel we can listen at, or ignore, is the good tidings of the Kingdom of God and of salvation through Christ, to be received by faith acceptable for God, on the basis of His expiatory death. It is important to understand this because a correct understanding of the true good news has much to do with our present well-being and future happiness.

With the Messianic Scriptures or New Testament we have the apostles of Christ Jesus himself, telling us what happened around and with that man who taught them about the coming days and how to prepare for them.

There are four gospel books, or books of good news, about Jesus​ — that he is God’s means for salvation and that as King of God’s heavenly Kingdom, Jesus will bring permanent blessings to all who exercise faith in him.


Het Goede Nieuws rond een man

Eeuwenlang wachtten mensen op een beloofde van God. Duizenden mensen keken uit naar die man die hen zou komen bevrijden en die hun koning zou worden.

Het "Evangelie" is in zekere zin "de boodschap betreffende Christus, het koninkrijk van God en verlossing". In onze huidige wereld wordt het woord "evangelie" ook gedefinieerd als "een interpretatie van de christelijke boodschap (het sociale evangelie)"; "De boodschap of leringen van een religieuze leraar."

Die religieuze leraar is de Nazarener-meester-leraar Jeshua (Jesjoea), tegenwoordig beter bekend als Jezus. Hij kwam op deze wereld met een taak van zijn hemelse Vader, die hij wilde dat alle mensen zouden leren kennen.
Zijn boodschap was er een van heel goed nieuws, gebaseerd op de woorden van God, de Bijbel.

Voor de mensheid is het belangrijk te weten dat er in het Boek der boeken woorden zijn verzameld die ons een goede hoop kunnen geven om uit te zien naar betere tijdingen.

Het evangelie waarnaar we kunnen luisteren, of het negeren, is de goede tijding van het Koninkrijk van God en van redding door Christus, dat door geloof voor God aanvaardbaar moet worden ontvangen op basis van de Messias zijn boetedood. Het is belangrijk dit te begrijpen, omdat een juist begrip van het ware goede nieuws veel te maken heeft met ons huidige welzijn en toekomstig geluk.

Met de Messiaanse Geschriften of het Nieuwe Testament hebben we de apostelen van Christus Jezus zelf, die ons vertellen wat er gebeurde rond en met die man die hen leerde over de komende dagen en hoe ze zich daarop moesten voorbereiden.

Er zijn vier evangelieboeken, of boeken met goed nieuws, over Jezus - dat hij Gods middel tot verlossing is en dat Jezus als Koning van Gods hemelse koninkrijk blijvende zegeningen zal brengen aan allen die in hem geloven.


What for Good News

In this world where not everything is going so well, we hear more bad news on radio and television than good news.

With the Bible we have a book in hand that gives us far better reports than our daily reporting on the many media. In that Book of books we get a nice overview of how humanity could react to certain matters and what people can expect in the future.

In addition to the bad news of a serious trial and very great war yet to come (Armageddon), there is tremendous reassurance for those who have found God and His son to cling to. Those who love God get to see in that Book of Books how there is still something beautiful in store for the future.

Through many signs recorded in the Bible that we can now perceive, we realize that World War III and the subsequent period is not that far off. That also means that we can still prepare ourselves for that, which is good news in itself. A forewarned person is worth two.

Then we also know that the Bible always tells the truth and that we can therefore be sure that after that Great Tribulation there will be a Millennial Kingdom of Peace, with after that for those who have received the Approval the stay in a fantastic beautiful world, namely the fully restored paradise.

Wat voor Goed Nieuws

In deze wereld waar niet alles zo goed verloopt horen wij op radio en télivisie meer slecht dan goed nieuws.

Met de Bijbel hebben wij een boek ter hand dat ons heel wat betere berichten brengt dan onze dagelijkse berichtgeving op de vele media. In dat Boek der boeken krijgen wij een mooi overzicht van hoe de mensheid op bepaalde zaken kon reageren en wat de mens in de toekomst nog zal mogen verwachten. Naast het slechte nieuws van een nog te komen ernstige beproeving en zeer grote oorlog (Armageddon) is er een enorme geruststelling voor diegenen die God en Zijn zoon hebben gevonden om aan te hangen. Zij die God lief hebben krijgen in dat Boek der boeken te zien hoe er nog iets moois is weggelegd voor de toekomst.

Door vele tekenen die zijn opgetekend in de Bijbel en die wij nu kunnen waar nemen beseffen wij dat die derde wereldoorlog en het daarop volgende niet zo ver af is. Dat maakt ook dat wij ons nu daar nog volop kunnen voorbereiden, wat op zich ook al goed nieuws is. Een gewaarschuwd persoon is er twee waard.

Vervolgens weten wij ook dat de Bijbel steeds de waarheid verteld en dat wij er dan ook zeker mogen van zijn dat na die Grote Verdrukking er een Duizendjarig Rijk van Vrede zal komen, met daarna voor hen die de Goedkeuring hebben gekregen het verblijf in een fantastisch mooie wereld, namelijk het volledig herstelde paradijs.

Good News of Truth and Life

The Good News brought by that Nazarene man of flesh and blood, is something we have to believe and to take at heart.

Jesus Christ himself told the apostle Thomas that he is the way and the truth and the life. To come to God we need him.

“Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No-one comes to the Father except through me.” (Joh 14:6 NIV)

Jesus is the way for us to be reconciled to God and the person who prepared the way to go and speak to His as our Father. Jesus mediates with Him on our behalf and makes that we can have an approved relationship with God.

When we are looking for the Truth we also best listen to this Nazarene master teacher. He spoke and lived in harmony with his heavenly Father and His Truth. For centuries people had looked for ways to find out the truth. Now with Jesus, it was as if truth arrived in the person of this Anointed one. He fulfilled scores of prophecies, which became “‘yes’ by means of him.”

“For no matter how many promises God has made, they are "Yes" in Christ. And so through him the "Amen" is spoken by us to the glory of God.” (2Co 1:20 NIV)

“The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the One and Only, who came from the Father, full of grace and truth.” (Joh 1:14 NIV)

We find the message in Scriptures that we do have to run hard and fast in the faith. A faith based on the understanding of Jesus, him being the son of man and son of God. He opened the way to God and as such we should be thankful and share that good news.

By means of the ransom, his giving up his perfect life and blood, he made it possible for us to gain “the real life,” that is, “everlasting life.” As such it is up to us now to seize the eternal life, the life we were called to build a treasury that will last, gaining life that is truly life and not something that perishes. The good news for all mankind is that this Nazarene man poured out his blood on a piece of wood. He gave himself totally to his heavenly Father, as a payment for the sins of all people.

The good news is that by that sacrifice of the Messiah at the stake, we are bought free, free of penalties and punishments chalked up by all our misdeeds. And not just barely free, either. Abundantly free!

“Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses.” (1Ti 6:12 NIV)

“In this way they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life.” (1Ti 6:19 NIV)

It is up to us personally to choose for the truth and to listen to the words of Jesus Christ and of his heavenly Father, Jehovah God Who is the Light for the whole world, though that world seems to prefer to stay in the darkness of so many false theories and doctrines of men.

Those accepting Christ Jesus for whom he is and following his teachings and instructions, whilst they also experience a shared life with one another, shall find their mind at peace by the knowledge that the sacrificed blood of Jesus, God’s Son, purges all our sin.

“In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God’s grace” (Eph 1:7 NIV)

“But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin.” (1Jo 1:7 NIV)

Jesus Christ will also prove to be “the life” for millions who have died but who will be raised to life with the prospect of living in Paradise forever.

“28 "Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice 29 and come out—those who have done good will rise to live, and those who have done evil will rise to be condemned.” (Joh 5:28-29 NIV)


Goed Nieuws van Waarheid en Leven

Het goede nieuws dat door die Nazarener van vlees en bloed wordt gebracht, is iets dat we moeten geloven en ter harte moeten nemen.

Jezus Christus zelf vertelde de apostel Thomas dat hij de weg en de waarheid en het leven is. Om tot God te komen hebben we hem nodig.

“Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” (Joh 14:6 NBV)

Jezus is voor ons de weg om verzoend te worden met God en de persoon die de weg voorbereidde om te gaan naar en met Zijn Vader te spreken. Jezus bemiddelt namens ons met Hem en zorgt ervoor dat we een goedgekeurde relatie met God kunnen hebben.

Als we op zoek zijn naar de Waarheid, luisteren we ook het beste naar deze Nazarener meesterleraar. Hij sprak en leefde in harmonie met zijn hemelse Vader en Zijn Waarheid. Eeuwenlang hadden mensen naar manieren gezocht om de waarheid te achterhalen. Bij Jezus was het alsof de waarheid in de persoon van deze Gezalfde arriveerde. Hij vervulde tientallen profetieën, wat door middel van hem ‘ja’ werd. ''

“In hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer.” (2Co 1:20 NBV)

“Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.” (Joh 1:14 NBV)

We vinden de boodschap in de Bijbel dat we hard en snel in het geloof moeten rennen. Een geloof gebaseerd op het begrip van Jezus, omdat hij de zoon van de mens is en de zoon van God. Hij opende de weg naar God en als zodanig moeten we dankbaar zijn en dat goede nieuws delen.

Door middel van de losprijs, het opgeven van zijn volmaakte leven en bloed, maakte hij het voor ons mogelijk „het werkelijke leven”, dat wil zeggen „eeuwig leven”, te verwerven. Als zodanig is het nu aan ons om het eeuwige leven te grijpen, het leven waarvoor we geroepen zijn om een ​​schatkist op te bouwen die lang meegaat en leven verwerven dat werkelijk leven is en niet iets dat vergaat. Het goede nieuws voor de hele mensheid is dat deze Nazarener zijn bloed uitgoot op een stuk hout. Hij gaf zichzelf volledig aan zijn hemelse Vader, als betaling voor de zonden van alle mensen.

Het goede nieuws is dat we door dat offer van de Messias aan de paal, gratis worden gekocht, vrij van boete en straffen die worden opgetekend door al onze wandaden.
En niet alleen nauwelijks voor niets. Overvloedig gratis!

“Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.” (1Ti 6:12 NBV)

“Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.” (1Ti 6:19 NBV)

Het is aan ons persoonlijk om voor de waarheid te kiezen en te luisteren naar de woorden van Jezus Christus en van zijn hemelse Vader, Jehovah God, die het Licht voor de hele wereld is, hoewel die wereld er de voorkeur aan lijkt te geven in de duisternis daarvan te blijven, met haar veel valse theorieën en doctrines van mensen.

Degenen die Christus Jezus aanvaarden voor wie hij is en zijn leringen en instructies opvolgen, terwijl ze ook een gedeeld leven met elkaar ervaren, zullen hun gemoedsrust vinden door de wetenschap dat het geofferde bloed van Jezus, Gods Zoon, al onze zonden zuivert.

“In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade” (Efe 1:7 NBV)

“Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.” (1Jo 1:7 NBV)

Jezus Christus zal ook „het leven” blijken te zijn voor miljoenen die zijn gestorven, maar die tot leven zullen worden opgewekt met het vooruitzicht voor eeuwig in het paradijs te leven.

“28 Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen 29 en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.” (Joh 5:28-29 NBV)