Home

Add Headings and they will appear in your table of contents.

Add Headings and they will appear in your table of contents.

Välkommen till sidan om Tynningö under 1900-talet

 

OBS: Denna hemsida kommer att upphöra i månadsskiftet augusti/september 2021 och ersättas av en ny. Länk dit: Tynningöhistoria (google.com)

Tynningös äldre historia är i stort sett redan skriven. Säteritiden är utförligt behandlad i Kurt Runströms bok Tynningö Säteri, som finns att köpa genom TGEF (Tynningö Gård ek.för.). Den så kallade sommarnöjesepoken under 1800-talets senare del och början av 1900-talet är också väl beskriven i Ann-Katrin Atmers avhandling Sommarnöjet i skärgården (1987). Dessa källor beskriver således tiden ungefär fram till 1906, då Tynningö gård förvärvades av herrarna Anders Brinkman och Anders Persson. Sena tillskott vad gäller litteratur om ön är Allan Klingströms bok Insjöarna på Tynningö, som utkom 2013 och boken om Villa Björkudden av Hampus Sahlqvist våren 2016,  samt försommaren 2017 Leif Magnussons Tynningö i våra hjärtan. Sommaren 2019 kom så "den hittills största tynningöboken" Bilder av Tynningö. Boken beställs på hemsidan tynningo.wordpress.com eller av Leif Magnusson tel 070-6005151.

 

Något förenklat kan man kanske säga att det är 1906 det spännande börjar - en omfattande styckning och försäljning av tomter för fritidsändamål och i dess fotspår uppkomsten av en mängd intressanta verksamheter liksom en mer omfattande reguljär båttrafik till ön. Det förekom dock några företag på ön långt tidigare. Här ska vi försöka samla historik om alla de verksamheter som förekommit på Tynningö under 1900-talet - jordbruk, fiske, båtvarv, taxibåtrörelse och rederi, butiker, byggverksamhet, skolor, telefonstationer, pensionat, sommarhem, buss- och taxirörelse m m. Även historia om och fotografier av äldre stugor och villor (åtminstone fram till 1950-talet och ibland längre) ska det finnas plats för, liksom för dessas ägare eller hyresgäster i ord och bild.

 

De främsta källorna till kunskap om vad som förevarit under 1900-talet är tidigare och nuvarande tynningöbors minnen. Inte mycket finns nämligen dokumenterat hittills. Därför kanske det kan tyckas att innehållet brister vad gäller exakta uppgifter som årtal o d. Samtidigt är det ändå minnena som ger liv åt det gångna seklet, mer än torra fakta.

Alla som har något att berätta om Tynningö under 1900-talet eller har fotografier från den tiden - oavsett om man alltjämt är tynningöbo eller flyttade därifrån för länge sedan - är därför välkomna att höra av sig, så att denna hemsida kan göras så bra som möjligt. Den som inte har någotdera, kanske har ett intressant hus som kan tas med under "Tynningöhus" och då går det bra även med nytagna fotografier. På många tomter har gamla hus rivits och ersatts med nya och då är det förstås särskilt spännande om det finns bilder av det gamla huset. Även bilder på båtar behövs, både privatbåtar och andra, som taxibåtar och passagerarbåtar, för ön präglades ju förr helt av att man inte kunde ta sig dit på annat sätt än med båt.