Poets of Goa


Namdeo (1270-1350)

Gaspar de Miguel (16th century)
Narahari Prabhu
Suhas Dalal
Bayabhau alias Kashinath Sridhar Naik
Dr. Manoharrai Sardessai 
(Sahitya Academy Winner)
Padmashri Balkrishna Bhagwant Borkar (Bakibab) (1910-1984)
(Sahitya Academy Winner)

R. V. Pandit 
(Sahitya Academy Winner)
J.B. Moares
C.F.D.'Costa
Uday Bhembre 
(Sahitya Academy Winner)
Shankar Bhandari 
Pundalik Naik
Ramesh Bhagwant Veluskar (Sahitya Academy Winner)
Naguesh Karmali
Shankar Ramani 
(Sahitya Academy Winner)


Philip Furtado
Eunice De Souza
Margaret Mascarenhas
Vasco Pinho
Melanie Silgardo
Joao da Veiga Coutinho
Maria Aurora Couto
Jerry Pinto
Abhay Sardesai
Dom Moraes
 
Prakash S. Pariekar
Shridhar Kamat Bhambolkar
Ben Antao
Floriano Pinto
Mario da Silva Coelho
Ananta Rau Sar Dessai
Alfredo Braganca
Orlando Costa
Vimala Devi (alias Teresa de Almedida)
Venimadhav Borkar 
(Sahitya Academy Winner)

John Baptist Sequeira
(Sahitya Academy Winner)
Prakash Damodar Padgaokar
(Sahitya Academy Winner)
Shivanand Tendulkar
Alfred Rose
Moridas (Anthony D'Souza)
Yeshwant Kelekar
Hardatt Khandeparkar
Sanjeev Verekar
Maya Kharangate
Prakash Dattaram Naik

Jess Fernandes (Sahitya Academy Winner)
Suresh Borkar
Bharat Naik
R Ramanath
Paresh Kamat
Fr Moreno de souza
Vijaya Sarmalkar
Vishnu Nayak
Dilip Borkar 
(Sahitya Academy Winner)
Dr. Bhikaji Ghanekar


Soyru Varde
Nutan Sakhardande
Gulab Vernekar
Kavita Borkar
Ramesh Vanskar
Nayana Adarkar 
Maya Kharangate
Hema Naik
Nandakumar Kamat
Gopal Kakule

Rajashri Sail
Bhalchandra Gaumkar
Dr. Rajay Pawar
Nilba Khandekar
Kashinath Shamba Lolienkar 
(Sahitya Academy Winner)
Saish Panandaikar
Joe Rose
Yusuf A Shaikh
Pandharinath Damodar Lotlikar
Marcos Gonsalves

Ancy Paladka
Yogini Acharya nee Borkar 
(Yuva Sahitya Academy Winner)
Sharatchandra Shenoi 
(Sahitya Academy Winner)