ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ഒരു ധൈഷണിക ജീവചരിത്രം - ആര്‍രാമന്‍ നായര്‍എല്‍സുലോചനാ ദേവി - മൊഴിമാറ്റംവൈക്കം വിവേകാനന്ദന്‍റോയല്‍ ഒക്ടോവ സൈസ്, 696 പേജുകള്‍, 200ല്‍പരം ചിത്രങ്ങള്

ജ്ഞാനത്തെയും ആദ്ധ്യാത്മികതയെയും സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയകളിലേക്കു്സംയോജിപ്പിച്ചെടുത്ത ആചാര്യന്‍

ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ചിന്തകളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും കേരളത്തില്‍ സമൂഹത്തില്‍ പാര്‍ശ്വവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗത്തിനു് ഇദംപ്രഥമമായി ഉണര്‍വ്വിന്റെ ശബ്ദം നല്‍കി. സ്വാമികളുടെ ബാല്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ജീവികാന്വേഷണം, ആദ്ധ്യാത്മികചര്യ, സിദ്ധികള്‍, ശിഷ്യര്‍, അത്ഭുതകൃത്യങ്ങള്‍, ജീവകാരുണ്യം, കൃതികള്‍, സാംസ്കാരിക-സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ സ്വാധീനം, മഹാസമാധി മുതലായവയെല്ലാം സമഞ്ജസമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം മഹാപുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ മാനങ്ങള്‍ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നു. മുന്‍ഗാമികളായ ജീവചരിത്രകാരന്മാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിട്ടുകളഞ്ഞ വശങ്ങള്‍ പ്രമാണവല്‍ക്കരിച്ചുകൊണ്ടു് കല്പിതകഥകള്‍ക്കു പിന്നില്‍ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സമാരംഭമാണിതു്


ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ഒരു ധൈഷണിക ജീവചരിത്രം

പുസ്തകനിരുപണങ്ങള്‍'ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ഒരു ധൈഷണിക ജീവചരിത്രം' എന്ന  ഗ്രന്ഥം അസന്നിഗ്ദ്ധമായ സ്ഫുടതയോടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു് ഭാരതത്തിലെ ആചാര്യന്മാരുടെ മഹനീയപാരമ്പര്യത്തെയാണു്സമൂഹത്തിലെ ദുര്‍ബ്ബലവിഭാഗങ്ങള്‍ക്കു് ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ ചെയ്ത അമൂല്യമായ സേവനങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു് യോഗ്യമായ വിധം  ഗ്രന്ഥം സമ്പന്നമാണു്എന്റെ സ്വത്വത്തിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ നിന്നു്  പുസ്തകത്തിനു് ഒരു വിപുലമായ വായനാസമൂഹം ഉണ്ടാകട്ടെയെന്നു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

-പ്രജ്ഞാനാനന്ദതീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമിമഠാധിപതി
തീര്‍ത്ഥപാദ ആശ്രമംവാഴൂര്‍കോട്ടയം