10.1 God undervisning och arbetsro

Grunden för god språk-, läs- och skrivutveckling är undervisning av god kvalitet. De som är i allra störst behov av en effektiv och systematisk språk-, läs- och skrivundervisning är de elever som av olika anledningar uppvisar svårigheter, men alla barn och elever gynnas av en medveten och strukturerad undervisning avpassad efter deras nivå. En annan avgörande faktor för god utveckling är tillgång till arbetsro som gör det möjligt för barn och elever att rikta sin uppmärksamhet på och vara uthålliga i kognitivt utmanande uppgifter.