10.3 Hinder för god läsutveckling

Läsflyt är en viktig faktor i läsförmågan. Bristande läsflyt påverkar i hög grad förmågan att ta till sig innehållet i text. Men det finns också läsförståelseproblem där bristande ordavkodning inte är orsaken utan eleven läser hörbart flytande men har svårigheter att förstå åldersadekvat text. Det kan orsakas av bristande arbetsminne, ett otillräckligt ord- och begreppsförråd eller svårigheter med att utöva komplexa kognitiva processer (exempelvis att uppfatta den röda tråden i ett händelseförlopp, dra slutledningar, koppla det lästa till egna erfarenheter och tidigare läsning samt övervaka sin egen läsning så att man uppmärksammar om man läst rätt eller fel)7.