10.6 Uppmärksamma och åtgärda

Om läraren har uppmärksammat att en elev uppvisar svårigheter ska det omedelbart leda till åtgärder som stödjer elevens språk-, läs- och/eller skrivutveckling. Tidig upptäckt och tidiga intensiva insatser är avgörande för hur eleven kommer att utveckla sin förmåga att läsa och skriva samt förstå ord och begrepp.

Läraren behöver förändra och anpassa sin undervisning för att möta, utmana och stötta eleven där den befinner sig i sin utveckling. Lärare och speciallärare eller specialpedagog ska tillsammans utreda och analysera vad i elevens skolsituation som kan orsaka svårigheterna och kartlägga elevens behov. Eleven kan behöva extra anpassningar eller särskilt stöd. Specialundervisning ska i så fall ges under odramatiska former och utformas med utgångspunkt ur elevens individuella behov och förutsättningar. Elever med dyslexi gynnas av insatser där strukturerad träning av fonem-grafem-koppling ingår i undervisningen13