6.2 Tala, lyssna och samtala

 • Skapa ett tillåtande klassrums/samtalsklimat där alla elever vågar och tillåts komma till tals – genom att t ex låta eleverna läsa/ samtala /diskutera i par och mindre grupper. Uppmuntra elevernas egna frågor och arbeta för ett respektfullt bemötande mellan klasskamrater.
 • Utveckla elevernas berättande genom att som lärare berätta stoff i olika sammanhang, t ex historiska händelser i SO-undervisningen. Utveckla även elevernas eget berättande genom att modellera olika berättarstrategier. Berättande har stor inverkan på elevernas literacyutveckling. Det muntliga berättandet bör därför ha en central roll i språkarbetet i år 4-9. Använd berättelsen för att utveckla språket, för att träna det aktiva lyssnandet, för att förmedla kunskap och för att träna berättelsens uppbyggnad. 
  Läs vidare: Nya berättarboken av Ulf Ärnström. 

 • Uppmuntra elevernas muntliga träning genom att samtala, redogöra, redovisa, värdera, reflektera, uttrycka orsak och verkan, samt att jämföra. Tydliggör vikten av att använda de ord och begrepp som är passande i det ämnesspecifika sammanhanget.

 • Läs högt för eleverna. Högläsningsstunder i klassrummet är högtidsstunder. Läs texter som utmanar elevernas tänkande, fantasi och föreställningsförmåga. Högläsningen är viktig och bör ingå i undervisningen i år 4-9. Daglig högläsning med gemensam reflektion, samtal, dialog/diskussion av såväl skönlitteratur som sakprosa så att eleverna utmanas och läsglädje väcks.

 • Läs texter tillsammans för att få en gemensam upplevelse och samtala om textens innehåll och uppbyggnad s.k. boksamtal. Läs samma bok eller samma text flera gånger s.k. närläsning. Då behöver eleven inte undra över vad som ska hända, utan kan koncentrera sig mer på sitt eget tänkande kring texten. Texten kan bearbetas på olika sätt vid olika tillfällen. Målet är att eleven ska förstå det lästa. 
  Läs vidare: Böcker inom oss och omkring oss av Adain Chambers.

 • Daglig lärarledd läsning av varierande textgenrer såsom sakprosa, dikter, skönlitteratur, tidningsartiklar, informationstexter etc.  Den lärarledda läsningen ger alla elever tillgång till texten och det gemensamma arbetet möjliggör avancerad läsning med tolkning och analys. Den gemensamma läsningen behöver väcka elevernas läsengagemang och motivation så att de läser för att få upplevelser men också för att lära.

 • Skapa rika tillfällen till att utveckla elevernas läsförståelsestrategier. Det finns ingen text där allt står. Alla texter måste tolkas. Eleverna behöver därför få träna att aktivera sina förkunskaper, ställa frågor till texten, frammana inre bilder, tolka bilder, använda rubriker, göra inferenser, avgöra vad som är viktigt i texten, sammanfatta textens viktigaste delar, finna textens tema, förstå hur de ska göra om de tappar förståelsen osv. Strategierna behöver prövas på olika texttyper t. ex sakprosa och argumenterande texter då förståelsesidan av läsandet särskilt behöver utvecklas i år 4-9. 
  Läs vidare: Att undervisa i läsförståelse av Barbro Westlund Mellan raderna av Britta 
  Stensson. 

 • Träna eleverna att läsa texter för att skaffa information och kritiskt granska olika sorters texter. Läs flera olika texter kring samma ämnesinnehåll.  Arbeta med rubriker, bilder och symboler i texter. Använd olika grafiska modeller för olika sätt att bearbeta texten; t ex VENN-diagram  för att jämföra texter, VÖL för att reflektera kring vad vi vet och önskar veta, tankekartor för att samla fakta kring ett specifikt område och flödesscheman  för att sammanfatta hur olika saker hänger ihop. Grafiska modeller tydliggör och strukturerar ett innehåll visuellt vilket gynnar många elever som har svårigheter att förstå innehållet i en text. Se illustrationer av de olika modellerna i dokumentet längst ned på denna sida.
  Läs vidare: Lära sig kan alla av  Marie Sandell

 • Väck elevernas språkliga engagemang genom att leka och arbeta kreativt med språket och olika språkliga strukturer. Öka deras medvetenhet för morfologi, syntax, semantik och pragmatik genom kreativa övningar. Lek med språket och väck elevernas nyfikenhet och lust till att utveckla sitt språk! Kreativa och skapande övningar är ofta lämpade att arbeta gemensamt med.
  Läs vidare: Tankens mosaik av Ellen O. Keene och Susan Zimmerman
Ċ
Martin Kuczynski,
5 aug. 2015 07:06