Inledning‎ > ‎

4 Språk-, läs- och skrivutveckling i förskoleklassen

 Förskoleklassens syfte:

"Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov." 

"Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap."

                                               (Skollagen, 2010:800, 9 kap,2 §)


Förskoleklassens didaktik ska innebära en mjuk övergång mellan förskolan och skolan, och de läs- och skrivförberedande aktiviteterna betraktas som undervisning, men ska vara ”mjuka, lekfulla och lustfyllda möten med skolans krav på färdigheter och kunskaper”1. När det gäller att förbereda sexåringarna inför den formella läs- och skrivinlärningen, finns det en betydande mängd forskning som visar vilka färdigheter som är viktiga för sexåringarna att utveckla, och dessa är utgångspunkten i denna vägledning.

Den enskilt viktigaste faktorn för att inom förskoleklassens ram på bästa sätt stödja alla barns/elevers skriftspråksutveckling är lärarens kunskap om språk-, läs- och skrivutveckling. Att som rektor se till att lärarna har denna kunskap, och att erbjuda dem kontinuerlig kompetensutveckling, är väsentligt ur ett likvärdighetsperspektiv.

En god läs- (och skriv-)utveckling vilar på fyra pelare2
  1. språklig (fonologisk, och framförallt fonemisk) medvetenhet
  2. bokstavskunskap
  3. ett gott ordförråd
  4. motivation eller uppgiftsorientering 
Att vara fonologiskt medveten innebär att vara medveten om (eller uppmärksam på) språkets ljudsystem, och att kunna skifta sin uppmärksamhet mellan språkets betydelsesida och dess formsida. Att vara fonemiskt medveten innebär t ex att kunna identifiera olika språkljud i ord, höra vilket ljud ett ord börjar eller slutar på, samt att kunna byta ut ett ljud i ord och höra vilket nytt ord det blir (ex: b i l - p i l). 

Läs mer
om språklig medvetenhet i dokumentet nedan.

I förskoleklassen ska förskolans grundläggande arbete med att skapa förutsättningar för en god läs- och skrivutveckling för alla barn fortsätta och intensifieras. Undervisningen i förskoleklassen ska vara en länk mellan förskola och skola, med leken som grundmetod3.
Ċ
Anna Strid,
15 nov. 2017 02:36