Inledning‎ > ‎

3 Språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan

Barns läs- och skrivutveckling börjar mycket tidigt, långt innan barnet börjar skolan. Hem och förskola i samverkan lägger grunden för den skriftspråkliga socialisering som gör barnet beredd att möta skolans läs- och skrivundervisning, utmaningar och krav. Forskare har uttryckt det som att ”hur väl ett barn lyckas i första klass beror mest av allt på hur mycket hon eller han lärt sig om läsning innan hon eller han har kommit dit”1.

Den enskilt viktigaste faktorn för att skapa en förskolemiljö som på bästa sätt stödjer barnens utveckling är lärarens kunskap om språk-, läs- och skrivutveckling. Att som förskolechef se till att lärarna har denna kunskap, och att erbjuda dem kontinuerlig fortbildning, är väsentligt ur ett likvärdighetsperspektiv. 

Utvecklingen av det talade språket är grunden för läs- och skrivutvecklingen, därför ska förskolan lägga tyngdpunkten på att stödja och stimulera barns talspråksutveckling. Goda samtalsfärdigheter, ett gott ordförråd, hörförståelse och språklig medvetenhet är här viktiga delar. Språklig (framförallt fonemisk) medvetenhet, tillsammans med bokstavskunskap, är väldokumenterade förutsättningar för en lyckad lässtart2

Ett rikt och varierat ordförråd har ett mycket starkt samband med god läsförståelse senare under utbildningen. Ju rikare ordförråd barnet har vid skolstart, desto bättre blir möjligheterna att fortsätta bygga ut vokabulären, och därmed öka förutsättningarna för att utveckla sin läsförståelse. Arbetet med att utveckla barnens ordförråd måste ske både på bredden och på djupet3

Genom att kartlägga, observera och analysera barnens utveckling på dessa områden, liksom deras förmåga att samspela och kommunicera med andra, och att kunna rikta och behålla sin uppmärksamhet, får läraren underlag för att bättre kunna ge alla barn det generella/specifika stöd för en gynnsam språkutveckling som de behöver4.