Inledning

Det är med språkets hjälp barn och elever lär sig. Ämneskunskaperna tillägnas med språket som främsta verktyg – oavsett om det gäller svenska, matematik, fysik eller slöjd. Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att lyckas i skolans alla ämnen och för att eleverna ska stå rustade för morgondagens utmaningar. Skolan och förskolan behöver stärka elevernas språkutveckling, öka deras läslust och läsmotivation och främja deras informationskunnighet. För detta har vi ett stort gemensamt ansvar. Alla lärare är också språklärare – i samtliga skolformer, inom fritidshemmen, på alla stadier och i alla ämnen, från förskola till gymnasium.

Välfärd skola genomför därför en språksatsning sedan höstterminen 2015. Det övergripande syftet med språksatsningen är att fördjupa alla lärares kunskaper om hur man kan arbeta språkutvecklande och språkmedvetet på alla stadier och i alla ämnen.

Därför vill vi inom Välfärd skola, de kommunala förskolorna och skolorna i Nacka, med hjälp av detta vägledningsdokument vägleda, sprida kunskap och goda idéer i syfte att inspirera lärare i alla verksamheter. Betrakta dokumentet som ett stöd i det betydelsefulla arbete som ni redan idag utför för att stimulera våra barn och elever i deras språk-, läs- och skrivutveckling.

Vägledningen bygger på aktuell forskning och beprövad erfarenhet om språk-, läs- och skrivutvecklande arbetssätt och undervisning. Använd denna vägledning, och det samtalsunderlag som medföljer, som ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet på din enhet. Arbetet behöver givetvis anpassas utifrån enhetens behov och kunskapsläge.

”Håll i, håll om, håll ut!”

Det språk- och kunskapsutvecklande arbetet måste vara långsiktigt och alltid hållas levande.


Dokumentet har tagits fram av våra språk-, läs och skrivutvecklare i samarbete med verksamma Nackalärare och logopeder.

Ett särskilt varmt tack riktas till Britt Olofsson Santoft, förstelärare samt språk-, läs- och skrivutvecklare och Anna Strid, samordnare inom barn och elevhälsan samt språk-, läs- och skrivutvecklare och till Kerstin Billström, Annelie Björkman, Linda Björkman, Elin Solli, Annika Sönnerhed, Martin Kuczynski, Ewa Wåhlin Börjesson, Herbert Trus, Lena Nivelius och Ann-Charlotte Anvret.

Tillsammans lyfter vi språket i Nackas kommunala förskolor och skolor!

Einar Fransson, produktionsdirektör

Välfärd skola, Nacka kommun