Inledning

Det finns gott om forskning angående språk-, läs- och skrivutveckling och vilken undervisning som gynnar barns och elevers språk-, läs- och skrivlärande. Den aktuella forskningen har inte till fullo lyckats nå ut till förskolor och skolor. Det finns en dold kunskap, en guldgruva, som kräver ett synliggörande. Vi behöver bygga broar mellan forskning och det pedagogiska arbetet i förskolan och i skolans lärmiljöer.

Därför vill vi inom Välfärd skola, de kommunala förskolorna och skolorna i Nacka, med hjälp av detta vägledningsdokument sprida kunskap och goda idéer i syfte att inspirera er pedagoger och lärare i våra verksamheter. Betrakta dokumentet som ett komplement till det betydelsefulla arbete som ni redan idag utför för att stimulera våra barn och elever i deras språk-, läs- och skrivutveckling.

Alla lärare är också språklärare – i samtliga skolformer, inom fritidshemmen, på alla stadier och i alla ämnen, från förskola till gymnasium. Det är med språkets hjälp barn och elever lär sig. Ämneskunskaperna tillägnas med språket som främsta verktyg – oavsett om det gäller svenska, matematik, fysik eller slöjd. Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att lyckas i skolans alla ämnen och för att eleverna ska stå rustade för morgondagens utmaningar. Vi har ett stort gemensamt ansvar.

Vägledningen bygger på aktuell forskning och beprövad erfarenhet om språk-, läs- och skrivutvecklande arbetssätt och undervisning. Dokumentet har tagits fram av en projektgrupp i samarbete med ämnesnätverk och verksamma Nackalärare i våra förskolor och skolor.

Använd denna vägledning, och det samtalsunderlag som medföljer, som ett stöd i ett långsiktigt arbete med att utveckla arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling på din enhet.

Ett särskilt varmt tack riktas till skrivargruppen inom projektet bestående av Kerstin Billström, specialpedagog, Britt Olofsson Santoft, förstelärare samt språk-, läs- och skrivutvecklare och Anna Strid, samordnare inom barn och elevhälsan samt språk-, läs- och skrivutvecklare. Utan deras engagemang och målmedvetenhet hade inte detta dokument sett dagens ljus. Ett stort tack även till den tekniska supporten bestående av Herbert Trus, speciallärare och skolutvecklare samt Martin Kuczynski, IT-chef på Nacka Gy, som möjliggjorde digitalisering och därmed ökar tillgängligheten av vägledningsdokumentet. I projektgruppen har även ingått: Lena Nivelius, specialpedagog, Herbert Trus, speciallärare, Ann-Charlotte Anvret, lärare i svenska som andraspråk och dyslexipedagog och Ewa Wåhlin Börjesson, lärare i svenska och SO.

Tillsammans lyfter vi språket i Nackas kommunala förskolor och skolor!

Nacka juni -15

Gunilla Schött

Bitr produktionsdirektör

Välfärd skola, Nacka kommun