Kerkenraad

Predikant: 

Ds. W.A. van den Born, Hei- en Boeicopseweg 46, predikant@hervormdheienboeicop.nl, (0345) 84 66 82

Scriba

H.C. de Wildt (Henry), Hei- en Boeicopseweg  80, scriba@hervormdheienboeicop.nl, (0612) 54 81 37

Ouderlingen: 

H.J. (Henk) de Bruijn, secretaris, Akkerstraat 10, (0345) 64 18 96  (voorzitter Kerkenraad)

(D.J.) Hans Huiting, Oude Regthuys 7, (0638) 20 70 44)

J. (Hans) Bassa Hei- en Boeicopseweg 150, (0347) 84 99 95

H.C. de Wildt (Henry), Hei- en Boeicopseweg  80, (0612) 54 81 37, scriba

Wim van Bezooijen, Middelkoop, 35b, Leerbroek, (0630) 019385)

Ouderling-kerkrentmeesters: 

M. (Marthijn) van Lindenberg , Schoolstraat 19 (0627) 65 88 29 (voorzitter CvK)

H.T. (Richard) Verkerk, penningmeester, Schoolstraat 11, (kerkrentmeesters@hervormdheienboeicop.nl), (0630) 68 88 02

F.G. (Floris) van der Wind, Hei- en Boeicopseweg 62a, (0643) 72 33 67

Kerkrentmeester 

A.N. (Arjan) Kooyman, Graaf Adolfstraat 28, 4141 JK Leerdam (0634) 52 57 47

Diakenen: 

A. (Arie) van der Spek, penningmeester, Hei en Boeicopseweg 98, (0648) 78 10 72

Th. (Thomas) Bassa, voorzitter, Hei- en Boeicopseweg 34, (0345) 64 26 22

B. (Bas) Bassa, secretaris, Huibertweg 2, (0655) 18 64 79

G. (Guido) Lekkerkerker,  jeugddiaken, Schoolstraat 14, (0610) 01 46 26

Wat zijn ambtsdragers?

De definitie van ambtsdrager is ‘iemand die een ambt bekleed’. In de kerk zijn er drie ambten: predikant, ouderling(-kerkrentmeester) en diaken. Om ambtsdrager te worden moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een predikant moet een speciale opleiding hebben gevolgd. Ouderlingen en diakenen moeten belijdende leden zijn van de gemeente. Ambtsdragers vormen samen de kerkenraad en geven leiding aan de gemeente. 

Wat is een Kerkenraad?

In artikel 4 van het  Beleidsplan van de Hervormde gemeente van Hei- en Boeicop van de periode van 2020 tot 2025 staat hierover het volgende:

De Kerkenraad is een vergadering van ambten die ’in goed overleg’ en in navolging van Christus, de gemeente leidt door aan die gemeente dienstbaar te zijn. De Kerkenraad bepaalt de gemeente bij het heil en bij haar roeping in de wereld. Zij is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de gemeente.

De Kerkenraad bestaat uit predikant, ouderlingen en diakenen. Zij laat zich bijstaan door diverse commissies. De Kerkenraad werkt met projectgroepen of werkgroepen van enkele leden van de Kerkenraad als belangrijke en grotere zaken om aandacht vragen. Deze projectgroepen bereiden een voorstel voor ter bespreking in de gehele kerkenraad.

De kerkenraad kan zich laten bijstaan door deskundigen en door belijdende gemeenteleden.

Wat is een kerkrentmeester?

Een Kerkrentmeester is lid van het college van kerkrentmeesters, maar is geen ambtsdrager.