Huisbezoek

Aan de ouderlingen is, samen met de predikant, de herderlijke zorg en het opzicht over de gemeente toevertrouwd. Deze herderlijke zorg wordt allereerst uitgeoefend in de kerkdiensten. In de kerkdiensten ontmoeten we elkaar voor Gods aangezicht. Mocht u persoonlijk over de prediking of pastorale zaken door willen spreken, dan kunt u daartoe contact met de predikant opnemen, of met één van de ouderlingen.

Naast het ‘groothuisbezoek’ in de zondagse diensten worden ook huisbezoeken afgelegd om samen te spreken over het leven voor Gods aangezicht.

Het is de bedoeling dat iedereen regelmatig bezocht wordt door de wijkouderling (al dan niet met een diaken) of bezoekbroeder. In gezinnen met kinderen wordt hun aanwezigheid tijdens de bezoeken op prijs gesteld. De jeugdouderling houdt zich mede bezig met het jeugdpastoraat. Dit houdt in dat hij jongeren rond hun 16e levensjaar uitnodigt voor een gesprek en eventuele vervolggesprekken met hen voert.

Woudina van der Spek staat hem bij in het meidenpastoraat.