Evangelisatie en Zending

Doelstelling

Bij de woorden “evangelisatie” en “zending” denken we aan de woorden die de Heere Jezus Christus sprak tot Zijn discipelen: “Gaat dan heen, onderwijst al de volkeren, hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb” (Mattheüs 28: 19).

Een levende gemeente is een zendingsgemeente. Een gemeente waar de wereld wat van merkt, omdat zij de wereld tegemoet treedt met de boodschap van het Evangelie van de Heere Jezus Christus, Die in de wereld kwam om zondaren zalig te maken. 

De Kerkenraad wordt ten aanzien van zendings- en evangelisatie-zaken bijgestaan door een zendings- en evangelisatiecommissie ( ZECH).

Hervormde Gemeente Hei- en Boeicop